POPIS A STRUKTURA VÝCVIKU


Výcvik trvá 5,5 roku, jeho prezenční část obsahuje 260 hodin sebezkušenostní práce ve skupině, 600 hodin metodologie: teorie s nácvikem terapeutických dovedností a 7 hodin úvodu do supervize.

Výcvik je organizován do 7 - 9 třídenních setkání každý rok, poslední ročník má 4 setkání. Setkání probíhají většinou od čtvrtka do soboty a konají se v prostorách IVGT na Přední Kopanině v Praze 6.

Výcvikový program je akreditovaný Českou asociací pro psychoterapii ČAP pro psychoterapeutický výcvik (do roku 2024), Evropskou asociací pro psychoterapii - EAP (akreditace je prodloužena do roku 2021) a Evropskou asociací pro Gestalt terapii - EAGT (akreditace obnovena v roce 2017). Certifikát EAGT je platný po celé Evropské uniii.


Systematický psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii je určen pro zájemce o vzdělání v psychoterapii a poradenství, s aplikací v oblasti zdravotnictví, školství a sociální práce.

Ve výcviku se studenti učí základním terapeutickým dovednostem - kreativní dialogické práci s klientem.
Absolvent výcviku získá dovednosti pro práci v individuální terapii i se skupinou, seznámí se i s tématy práce s párem a dětmi. Pravidelně organizujeme dvouletý postgraduální výcvik věnovaný psychoterapii pro děti a dospívající.

Náš institut má dlouholetou tradici, první výcvik jsme organizovali v roce 1993. Princip dialogu uplatňujeme i ve vedení výcviku. Ode všech absolventů výcviku získáváme zpětnou vazbu, kterou následně zapracováváme do metodologie organizace výcviku v dalších bězích. Podobu výcviku tedy průběžně obměňujeme podle požadavků absolventů i kolegů z praxe. Uvádíme nové teoretické poznatky. Podoba výcviku se od 90 - tých let, kdy nás vyučovali lektoři z Multi-di-mens a z Norsk Gestalt Institutu výrazně proměnila. 

Průběh výcviku

Sebezkušenostní část výcviku probíhá ve dvou malých procesních skupinách (max.: 13 členů) v prvních dvou letech výcviku. Oproti předchozím ročníkům jsme zohlednili zpětné vazby od procesních terapeutů i absolventů výcviků a rozšířili jsme sebezkušenostní část na 260 hodin. Do výcviku jsme vrátili program "Cesta hrdiny", který bude na konci sebezkušenostní části, jako začátek "hrdinské" cesty stávání se Gestalt terapeutem.

Metodologická část probíhá ve větší skupině, kterou tvoří dvě spojené procesní skupiny. Metodologie začíná ve třetím ročníku a trvá až do konce výcviku. Obsahuje celkem 600 hodin práce podle kritérií EAGT a EAP. V metodologické části se věnujeme teorii a nácvikům terapeutické práce. Věnujeme se zejména nácviku dovedností v dialogu, budování metapozice (reflektování terapeutického procesu). Rozšířili jsme klinická témata.

Od čtvrtého ročníku začíná pro studenty supervize v malých supervizních skupinách (max. 8 studentů ve skupině)

Po ukončení prezenční části následuje část dokončovací v trvání maximálně 5 let, kdy si studenti individuálně doplňují hodiny potřebné k udělení certifikátu, vypracovávají závěrečnou práci a skládají ústní závěrečnou zkoušku.

Počty hodin v jednotlivých ročnících:

 1. ročník: 126 hodin sebezkušenosti
 2. ročník: 108 hodin sebezkušenosti,  26 hodin "Cesty hrdiny"
 3. ročník: 180 hodin teorie a metodologie
 4. ročník: 180 hodin teorie a metodologie
 5. ročník: 160 hodin teorie a metodologie
 6. ročník: 80 hodin teorie a metodologie, pololetí

Absolventi výcviku mají automaticky nárok na certifikát plného členství v Evropské asociaci pro Gestalt terapii (EAGT) a v Evropské asociace pro psychoterapii (EAP). 

Podmínkou pro získání certifikátu, který má celoevropskou platnost, je splnění následujících požadavků (celkem 1 450 hodin):

 • 600 hodin teorie a metodologie, realizované prožitkovým způsobem - je součástí výcviku
 • 150 hodin supervize u minimálně dvou supervizorů, 7 hodin je součástí výcviku, ostatní supervize probíhají u s námi spolupracujících supervizorů ve supervizních skupinách
 • 250 hodin osobní terapeutické zkušenosti v pozici klienta, z toho min. 50 hodin individuální terapie - 200 hodin je součástí výcviku
 • 400 hodin vlastní terapeutické práce s klienty (praxe na pracovišti v kontaktu s klienty, nemusí být v Gestalt modalitě)
 • 50 hodin dle vlastního výběru - 26 hodin je součástí výcviku

Všechny součásti musejí probíhat pouze v Gestalt modalitě - mísení směrů není dle evropských pravidel přípustné. Prezenční část výcviku obsahuje 600 hodin teorie a metodologie, 200 hodin personální terapie, 50 hodin dle vlastního výběru a 7 hodin supervize.

Cíle jednotlivých ročníků

Cíle prvního a druhého ročníku - procesní část výcviku

 • zažít si plně pozici klienta v Gestalt skupině

 • pracovat na svých osobních tématech - na základě kontraktu

 • naučit se "uvědomovat si" v přítomném okamžiku

 • reflektovat své místo ve skupině, způsoby vztahování se

 • naučit se přijímat a dávat druhým zpětnou vazbu

 • dokončit a zhodnotit práci v procesní skupině

Procesní část končí napsáním a prezentací závěrečné práce - reflexe studenta jako klienta ve skupině

Cíle třetího ročníku

 • naučit se základním terapeutickým dovednostem v dialogu

 • naučit se kontraktování a etické principy

 • seznámit se se základními pojmy Gestalt terapie

 • nacvičovat průběžné reflektování dialogu s klientem (metapozice)

 • propojovat teorii s vlastním osobním i profesním životem - zahájit výcvikovou individuální terapii

Třetí ročník končí napsaním závěrečné písemné práce 3. ročníku (reflexe dosavadního procesu stávání se gestalt terapeutem) a evaluací (práce s kolegou-klientem před skupinou, zpětná vazba od skupiny a doporučení od lektorů)

Cíle čtvrtého ročníku

 • kontraktovat a vyhodnocovat svůj terapeutický rozvoj

 • pokračovat v získávání a integraci teoretických znalostí se zaměřením na roli terapeuta

 • pokračovat v rozvoji terapeutických dovedností s různými typy klientů v různých životních situacích

 • pokračovat v rozvoji reflektování terapeutického procesu

 • začít pracovat s klienty pod supervizí, využívat supervizi v terapeutickém procesu

 • dokončit, případně pokračovat ve výcvikové individuální terapii (pokud již nebyla ukončena)

Čtvrtý ročník končí napsaním závěrečné písemné práce 4. ročníku a evaluací.

Cíle pátého a dokončujícího ročníku

 • prohloubit teoretické znalosti Gestalt terapie v pozici terapeuta, vč. speciálních oblastí (klinická praxe, práce s páry a rodinami, dětmi, práce se skupinami apod.)

 • nácviky terapie prohlubovat své praktické dovednosti Gestalt terapeuta a umět je využívat ve své praxi

 • umět plně využívat supervizi ve své praxi

 • naučit se dokumentovat poznatky ze své praxe

 • získat poznatky potřebné k vypracování závěrečné práce výcviku

 • dokončit výcvikovou individuální terapii (pokud nebyla ukončena dříve)

Výcvik je ukončen napsaním závěrečné práce - která obsahuje reflexi práce s klientem a teoretické zakotvení této práce. Práce je psaná s přiděleným konzultantem. Po splnění všech podmínek pro získání certifikátu se student může přihlásit k závěrečné zkoušce, která je prezentací závěrečné práce

Kurzovné

Kurzovné za každý ročník činí 27 000 Kč/rok + 21 % DPH (IVGT je plátcem), celkem 32 670 Kč/rok.

Kurzovné za poslední půl rok činí: 13 500 Kč + 21 % DPH, celkem 16 335 Kč.

Všechny části výcviku probíhají v prostorách Institutu na Praze 6, kde je možné přespat. 

Výcvik nevyžaduje další náklady na ubytování.

Hodiny supervize a individuální terapie, honorář pro konzultanta a oponenta závěrečné práce a poplatek za závěrečnou ústní zkoušku si studenti platí zvlášť.

NAPIŠTE NÁM SVŮJ DOTAZ K VÝCVIKU:

Odesláním dotazu souhlasíte s využitím osobních údajů (tel.číslo, e-mail).