Popis výcviku

Náš výcvik je komplexním vzdělávacím programem pro budoucí psychoterapeuty i psychoterapeuty s jiným výcvikem, kteří si chtějí rozšířit repertoár o práci specificky v gestalt modalitě. Absolventi se uplatní jako psychoterapeuti ve zdravotnictví, školství i sociální práci nebo soukromé sféře.

Ve výcviku se studenti učí základním terapeutickým dovednostem - kreativní dialogické práci s klientem. Absolvent výcviku získá dovednosti pro práci v individuální terapii i se skupinou a dále se také seznámí s tématy práce s párem a dětmi. V rámci dalšího vzdělávání pravidelně organizujeme různé doplňkové workshopy a dvouleté postgraduální výcviky věnované gestalt psychoterapii pro děti a dospívající, a výcviky věnované gestalt rodinné psychoterapii.

Náš institut má 30-letou tradici, první výcvik jsme organizovali v roce 1993. Je založen na principu dialogu a s odkazem na newyorskou gestalt tradici. Výcvik je veden zkušeným lektorským týmem, má studentskou radu a živou absolventskou komunitu. Zpětnou vazbu našich absolventů i frekventantů průběžně reflektujeme v organizaci výcviku v dalších bězích. Podobu i obsah výcviku pravidelně aktualizujeme také podle nejnovějšího vývoje poznatků v psychoterapii a gestalt terapii. Jsme zde proto, abychom pomohli našim studentům najít vlastní způsob jak gestalt terapii využít pro potřeby svých klientů.

Výcvikový program je akreditovaný Českou asociací pro psychoterapii - ČAP, Evropskou asociací pro Gestalt terapii - EAGT. Certifikáty EAP a EAGT je jsou platné pro celou Evropskou unii. Výcvik je rovněž akreditovaný pro zdravotnické a nezdravotnické pracovníky Institutem pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví - IPVZ.

Struktura a průběh výcviku

Náš výcvik v gestalt terapii stojí na těchto třech pilířích:

 1. sebezkušenost, ve které si frekventant výcviku zažije gestalt terapii ve formě skupinové a individuální na vlastní kůži,

 2. teorie a nácvik dovedností, ve které se frekventant výcviku seznámí a vyzkouší si základní principy gestalt terapie, klinické poznatky a praktické možnosti gestalt terapie,

 3. supervidovaná praxe, ve které frekventant formou stáží na relevantním pracovišti a posléze vlastní praxí v roli psychoterapeuta, nabývá praktické zkušenosti v gestalt terapii pod dohledem zkušeného supervizora.


Výcvik je ve svém rozsahu strukturován takto:

 1. Sebezkušenost v celkovém rozsahu 300 hodin. Z toho 252 hodin skupinové sebezkušenosti je součástí interní části výcviku, a minimálně 50 hodin individuální sebezkušenosti (tuto frekventant získává externě u gestalt terapeuta dle své volby). Skupinová sebezkušenost probíhá ve dvou malých skupinách (max. 15 členů) pod vedením dvou zkušených lektorů. Více o našich lektorech najdete zde.

 2. Teorie a nácvik dovedností v celkovém rozsahu 650 hodin. Z toho 600 hodin je součástí interního vzdělávání a minimálně 50 hodin čerpá frekventant na externích vzdělávacích akcích (např. konference, workshopy apod.) Teorie a nácvik dovedností probíhá ve větší skupině vzniklé spojením dvou sebezkušenostních skupin. Věnujeme se teorii zážitkovou formou a nácviku terapeutické práce. Zaměřujeme se zejména na dovednosti v dialogu, budování metapozice (reflektování terapeutického procesu) a klinickým tématům.

 3. Supervidovaná praxe v celkovém rozsahu 700 hodin stáží a praxí pod gestalt supervizí v rozsahu minimálně 150 hodin. Tuto část si frekventant zajišťuje externě. Institut organizuje skupinové supervize pro skupinky po maximálně šesti členech, vedené zkušenými gestalt supervizory. Skupinová supervize může tvořit maximálně 100 hodin z celkového počtu 150 hodin supervize. Zbývající supervizní hodiny je potřeba absolvovat individuálně.


Výcvik je ukončen napsáním závěrečné práce, která obsahuje reflexi práce s klientem a teoretické zakotvení této práce. Práce je psaná s přiděleným konzultantem. Po splnění všech podmínek pro získání certifikátu se student může přihlásit k závěrečné zkoušce, která je prezentací závěrečné práce.

Struktura výcviku je zobrazena na následujícím schématu: 


V uvedeném časovém schématu probíhají interní části výcviku (hrazeny ve školném) takto:

 1. rok skupinová sebezkušenost 7 setkání  (126 hodin)

 2. rok skupinová sebezkušenost 7 setkání  (126 hodin)

 3. rok teorie a nácvik dovedností 9 setkání  (180 hodin): Základy teorie a praxe gestalt terapie

 4. rok teorie a nácvik dovedností 7 setkání  (140 hodin): Klinická teorie a praxe gestalt terapie I.

 5. rok teorie a nácvik dovedností 7 setkání  (140 hodin): Klinická teorie a praxe gestalt terapie II.

 6. rok teorie a nácvik dovedností 7 setkání  (140 hodin): Aplikace gestalt terapie

Setkání probíhají, až na výjimky, od čtvrtka do soboty a konají se v prostorách IVGT na Přední Kopanině v Praze 6.

Pro získání certifikátů ČAP, EAGT a IPVZ je potřeba naplnit uvedených 1800 hodin povinných součástí výcviku (sebezkušenost, teorie, praxe a supervize). Vzhledem k rozsahu a délce výcviku mají frekventanti možnost výcvik přerušit z osobních důvodů po dobu nejvýše 3 let a posléze jej dokončit s dalším ročníkem, ve kterém se uvolní místo. Stejně tak je v každé části výcviku povolená absence 10%, chybějící hodiny nad rámec povolené absence je možné si si nahradit. Výjimkou je skupinová sebezkušenost, kde minimální nutná docházka je 75% pro uznání hodin skupinové sebezkušenosti.


Další běh spustíme od ledna 2025. Více informací zde:

Napište nám svůj dotaz k výcviku:

Odesláním dotazu souhlasíte s využitím osobních údajů (tel.číslo, e-mail).