Struktura výcviku

Výcvik trvá 5,5 roku, jeho prezenční část obsahuje 252 hodin sebezkušenostní práce ve skupině, 600 hodin metodologie: teorie s nácvikem terapeutických dovedností a 7 hodin úvodu do supervize.

Výcvik je organizován do 7 - 9 třídenních setkání každý rok, poslední ročník má 4 setkání. Setkání probíhají většinou od čtvrtka do soboty a konají se v prostorách IVGT na Přední Kopanině v Praze 6.

Výcvikový program je akreditovaný Českou asociací pro psychoterapii ČAP pro psychoterapeutický výcvik (do roku 2024), Evropskou asociací pro psychoterapii - EAP (do roku 2028) a Evropskou asociací pro Gestalt terapii - EAGT. Certifikáty EAP a EAGT  jsou platné pro celou Evropskou unii.


Systematický psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii je určen pro zájemce o vzdělání v psychoterapii a poradenství, s aplikací v oblasti zdravotnictví, školství a sociální práce.

Ve výcviku se studenti učí základním terapeutickým dovednostem - kreativní dialogické práci s klientem.
Absolvent výcviku získá dovednosti pro práci v individuální terapii i se skupinou, seznámí se i s tématy práce s párem a dětmi. Pravidelně organizujeme dvouletý postgraduální výcvik věnovaný psychoterapii pro děti a dospívající.

Náš institut má dlouholetou tradici, první výcvik jsme organizovali v roce 1993. Princip dialogu uplatňujeme i ve vedení výcviku. Ode všech absolventů výcviku získáváme zpětnou vazbu, kterou následně zapracováváme do metodologie organizace výcviku v dalších bězích. Podobu výcviku tedy průběžně obměňujeme podle požadavků absolventů i kolegů z praxe. Uvádíme nové teoretické poznatky. Podoba výcviku se od 90 - tých let, kdy nás vyučovali lektoři z Multi-di-mens a z Norsk Gestalt Institutu výrazně proměnila. 

Průběh výcviku

Sebezkušenostní část výcviku probíhá ve dvou malých procesních skupinách (max.: 14 členů) v prvních dvou letech výcviku. Každý rok obsahuje 7 procesních modulů, celkem 252 hodin.

Metodologická část probíhá ve větší skupině, kterou tvoří dvě spojené procesní skupiny. Metodologie začíná ve třetím ročníku a trvá až do konce výcviku. Obsahuje celkem 600 hodin práce podle kritérií EAGT a EAP. V metodologické části se věnujeme teorii a nácvikům terapeutické práce. Věnujeme se zejména nácviku dovedností v dialogu, budování metapozice (reflektování terapeutického procesu). Rozšířili jsme klinická témata.

Od čtvrtého ročníku začíná pro studenty supervize v malých supervizních skupinách (max. 8 studentů ve skupině)

Po ukončení prezenční části následuje část dokončovací v trvání maximálně 5 let, kdy si studenti individuálně doplňují hodiny potřebné k udělení certifikátu, vypracovávají závěrečnou práci a skládají ústní závěrečnou zkoušku.

Počty hodin v jednotlivých ročnících:

 1. ročník: 126 hodin sebezkušenosti
 2. ročník: 126 hodin sebezkušenosti, celkem 252 hodin sebezkušenosti
 3. ročník: 180 hodin teorie a metodologie
 4. ročník: 180 hodin teorie a metodologie
 5. ročník: 160 hodin teorie a metodologie
 6. ročník: 80 hodin teorie a metodologie, pololetí, celkem 600 hodin teorie a metodologie.

Absolventi výcviku mají automaticky nárok na certifikát plného členství v Evropské asociaci pro Gestalt terapii (EAGT) a v Evropské asociace pro psychoterapii (EAP).

Podmínkou pro získání certifikátu, který má celoevropskou platnost, je splnění následujících požadavků (celkem 1 450 hodin):

 • 600 hodin teorie a metodologie, realizované prožitkovým způsobem - je součástí výcviku
 • 150 hodin supervize u minimálně dvou supervizorů, 7 hodin je součástí výcviku, ostatní supervize probíhají u s námi spolupracujících supervizorů ve supervizních skupinách
 • 250 hodin osobní terapeutické zkušenosti v pozici klienta, z toho min. 50 hodin individuální terapie - 200 hodin je součástí výcviku
 • 400 hodin vlastní terapeutické práce s klienty (praxe na pracovišti v kontaktu s klienty, nemusí být v Gestalt modalitě)
 • 50 hodin dle vlastního výběru.

Všechny součásti musejí probíhat pouze v Gestalt modalitě - mísení směrů není dle evropských pravidel přípustné. Prezenční část výcviku obsahuje 600 hodin teorie a metodologie, 200 hodin personální terapie, 7 hodin supervize.

Cíle jednotlivých ročníků

Cíle prvního a druhého ročníku - procesní část výcviku

 • zažít si plně pozici klienta v Gestalt skupině

 • pracovat na svých osobních tématech - na základě kontraktu

 • naučit se "uvědomovat si" v přítomném okamžiku

 • reflektovat své místo ve skupině, způsoby vztahování se

 • naučit se přijímat a dávat druhým zpětnou vazbu

 • dokončit a zhodnotit práci v procesní skupině

Procesní část končí napsáním a prezentací závěrečné práce - reflexe studenta jako klienta ve skupině

Cíle třetího ročníku

 • naučit se základním terapeutickým dovednostem v dialogu

 • naučit se kontraktování a etické principy

 • seznámit se se základními pojmy Gestalt terapie

 • nacvičovat průběžné reflektování dialogu s klientem (metapozice)

 • propojovat teorii s vlastním osobním i profesním životem - zahájit výcvikovou individuální terapii

Třetí ročník končí napsaním závěrečné písemné práce 3. ročníku (reflexe dosavadního procesu stávání se gestalt terapeutem) a evaluací (práce s kolegou-klientem před skupinou, zpětná vazba od skupiny a doporučení od lektorů)

Cíle čtvrtého ročníku

 • kontraktovat a vyhodnocovat svůj terapeutický rozvoj

 • pokračovat v získávání a integraci teoretických znalostí se zaměřením na roli terapeuta

 • pokračovat v rozvoji terapeutických dovedností s různými typy klientů v různých životních situacích

 • pokračovat v rozvoji reflektování terapeutického procesu

 • začít pracovat s klienty pod supervizí, využívat supervizi v terapeutickém procesu

 • dokončit, případně pokračovat ve výcvikové individuální terapii (pokud již nebyla ukončena)

Čtvrtý ročník končí napsaním závěrečné písemné práce 4. ročníku a evaluací.

Cíle pátého a dokončujícího ročníku

 • prohloubit teoretické znalosti Gestalt terapie v pozici terapeuta, vč. speciálních oblastí (klinická praxe, práce s páry a rodinami, dětmi, práce se skupinami apod.)

 • nácviky terapie prohlubovat své praktické dovednosti Gestalt terapeuta a umět je využívat ve své praxi

 • umět plně využívat supervizi ve své praxi

 • naučit se dokumentovat poznatky ze své praxe

 • získat poznatky potřebné k vypracování závěrečné práce výcviku

 • dokončit výcvikovou individuální terapii (pokud nebyla ukončena dříve)

Výcvik je ukončen napsaním závěrečné práce - která obsahuje reflexi práce s klientem a teoretické zakotvení této práce. Práce je psaná s přiděleným konzultantem. Po splnění všech podmínek pro získání certifikátu se student může přihlásit k závěrečné zkoušce, která je prezentací závěrečné práce

Kurzovné

Kurzovné pro nový ročník bude upřesněno.

Všechny části výcviku probíhají v prostorách Institutu na Praze 6, kde je možné přespat.

Výcvik nevyžaduje další náklady na ubytování.

Hodiny supervize a individuální terapie, honorář pro konzultanta a oponenta závěrečné práce a poplatek za závěrečnou ústní zkoušku si studenti platí zvlášť.

Napište nám svůj dotaz k výcviku:

Odesláním dotazu souhlasíte s využitím osobních údajů (tel.číslo, e-mail).