LEKTORSKÝ A SUPERVIZNÍ TÝM

LEKTOŘI METODOLOGIE  

MUDr. Elena Křivková (1963)

Odborný garant pro oblast zdravotnictví, lektorka a supervizorka

Tel.: +420 603 997 033
e-mail: elena.krivkova@gmail.com

Psychiatr a psychoterapeut; pracovala na Psychiatrické klinice v Hradci Králové a v Léčebně návykových nemoci v Nechanicích. Od r. 2004 působí jako privátní psychiatr (Trutnov) a psychoterapeut - vede Psychoterapeutické centrum v Hradci Králové.

Specializuje se na problematiku poruch osobnosti a kombinaci psychoterapie a farmakoterapie. Je absolventkou prezenční části supervizních výcviků ČIS a IVGT Praha.

Poskytuje individuální supervize. Má zkušenosti s případovou supervizí týmů, pracujícími v sociálních službách.

Marian Chrasta (1962)

Koordinátor výcviku, senior lektor 

Tel.: +420 775 022 121
e-mail: m.chrasta@gmail.com, web


Vystudoval technickou univerzitu a pedagogiku. V letech 1991-4 studoval Buddhistická studia v Zen Centru San Francisko v USA, spojená s intenzivní meditační praxí. Výcvik v Gestalt terapii absolvoval v roce 1999, postgraduální výcvik v Gestalt terapii v roce 2000. Pracoval jako terapeut s problémovou mládeží. Dnes má vlastní poradenskou praxi, věnuje se individuální a skupinové práci. Od roku 2002 je členem Evropské asociace pro Gestalt terapii.

Od roku 2012 je lektorem Bulharského Gestalt institutu v Sofii a v Kavkazského institutu pro Gestalt a rodinnou terapii v Tbilisi.

Mgr. Magda Hazi (1977)

Lektorka

Tel.: +420 776 073 774
e-mail: magda.hazi@gmail.com, web

Má vlastní psychoterapeutickou praxi. Od roku 2005 působila v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy - odd. Triangl, kde terapeuticky pracovala jak s rodinami, tak s jednotlivci (včetně dětí a mladistvých). Zároveň vytvářela metodiku a vedla intenzivní systematické programy pro třídní kolektivy ZŠ a učitele. Vystudovala psychologii na FFUK v Praze. Absolventka systematického výcviku v Gestalt terapii.

Má na starosti koordinaci supervizí pro studeny.

MUDr. Valerie Štáfková (1971)

Lektorka

Tel.: +420 773 453 020

e-mail: valerie.s@volny.cz

Psychiatr a psychoterapeut. Absolvovala psychoterapeutický výcvik SUR, Gestalt terapie /IVGT/a PBSP. Pracovala v PL Bohnice Praha, v krizovém centru RIAPS Praha, v ambulantních psychiatricko-psychoterapeutických službách. Aktuálně se věnuje především psychoterapii v soukromé praxi v Praze, spolupracuje se Sociální klinikou Praha, je terapeutem sdružení Diabasis, věnuje se lektorské činnosti.

Pracuje především s dospělými klienty, mezi její profesní zájmy patří mimo jiné integrativní pojetí v psychoterapii, psychosomatická problematika, krizová intervence, psychospirituální krize a léčebný potenciál změněných stavů vědomí.


Mgr. Ondřej Ženka (1982)

Lektor

Tel.: +420 777 146 319

e-mail: ondrej.zenka@centrum.cz

Psychoterapeut, psycholog a supervizor. Vystudoval žurnalistiku a psychologii, výcvik v Gestalt terapii absolvoval v roce 2016, postgraduální výcvik v Gestalt terapii v roce 2020, nyní je v supervizním výcviku ČIS. Má zkušenosti z interního HR i jako externí konzultant pro organizace, z výuky psychologie na Masarykově univerzitě a z vedení skupin v různých formátech. Pracuje v soukromé psychoterapeutické praxi především s dospělými. Je členem ČAP, EAP a EAGT.

Nina Schautová PhD. (1983)

Lektorka

Tel.: +420 776 294 094

e-mail: nina.schautova@gmail.com

Psycholožka a psychoterapeutka v soukromé praxi především s dospelými. Působí jako lektor IVGT a procesní lektor InStep. Studium psychologie dokončila na FF UK v Praze v roce 2007 a v roce 2017 získala titul PhD tamtéž. Psychoterapeutický výcvik v IVGT dokončila v roce 2014. Dále absolvovala GestaltPlus, výcvik v koučování, trénink facilitace, kurz krizové intervence a další. Je autorkou knihy Rozhodování a intuice. Dlouhodobě se zajímá o mindfulness a jógu. Je členkou ČAP a EAGT.

Mgr. Iva Hinková (1969)

Externí Lektorka 

Tel.: +420 605 978 616
e-mail: psychoterapie@psychologicka-poradna.cz, web

Vystudovala jednooborovou psychologii a poté polonistiku na FF MU v Brně, atestovala jako klinický psycholog a má zkoušku z funkční specializace v psychoterapii. Kromě systematického výcviku v Gestalt terapii absolvovala výcvik práce s tělem a prošla psychoanalyticky orientovaným výcvikem v řízené imaginaci (KIP). Své experimentální období překládání, literární náklonnost a lásku k architektuře využívá při práci s osobním jazykem, příběhy, vizemi a sny klientů - od r. 2000 ve vlastní psychoterapeutické praxi, dříve na psychiatrické klinice, onko-hematologické klinice a v poradně pro rodinné vztahy.


Mgr. Alena Vávrová (1980)

Externí lektorka 

Tel: +420 777 880 573
e-mail: alena.vavrova@gmail.com, web

Terapeutické práci s klienty se věnuje aktuálně formou své soukromé praxe, paralelně s průběhem mateřské dovolené. Specializuje se na práci s dětmi a dospívajícími v terapii a na celkový rozvoj Gestalt terapie s dětmi. Jako psychoterapeutka má zkušenosti s dětmi i dospělými s různou problematikou, individuální i skupinovou formou terapie. Dlouhodobě tak spolupracovala především s ANIMA - terapie o.s.. V IVGT působí od roku 2006.

0rganizuje postgraduální výcvik pro práci s dětmi a dospívajícími.

PROCESNÍ LEKTOŘI

Bc. Markéta Chlupová (1976)

Procesní terapeutka a supervizorka

Tel.: +420 777 128 876 

e-mail: chlupova.marketa@gmail.com

Od roku 1999 pracuje ve Středisku pro psychoterapii a rodinnou terapii VFN v Praze, kde se věnuje individuální a skupinové práci s klienty. Od roku 2016 také v Psychiatrické nemocnici v Bohnicích. Zároveň od roku 2013 provozuje soukromou praxi. Vystudovala psychologii se sociální politikou a sociální prací na FSS MU v Brně. Je registrovaným sociálním pracovníkem a adiktologem pro zdravotnictví.
Základní výcvik v Gestalt terapii zakončila v roce 2007 a v roce 2015 postgraduální výcvik v GTDA - Gestalt terapie pro děti a adolescenty.

Mgr. Jasenka Medenčevič (1968)

Procesní terapeutka 

Tel. 608 735 405
e-mail: jasenkam@seznam.cz, web

Vystudovala Filosofickou fakultu v Sarajevu, obory pedagogika-psychologie a latinský jazyk, a FFUK v Praze, jednooborovou psychologii.

Výcvik Gestalt terapii a psychosyntéze absolvovala v roce 1998. Působila v Poradně pro uprchlíky Českého helsinského výboru a v Open Society Fund Praha jako programová manažerka v oblasti multikultury a integrace menšin. Od roku 2001 je členkou psychoterapeutického týmu Střediska pro psychoterapii a rodinnou terapii VFN v Praze, kde působí jako individuální, rodinná a skupinová psychoterapeutka. Současně provozuje soukromou psychoterapeutickou praxi. Má atestaci z klinické psychologie a funkční specializaci v psychoterapii. Je členkou České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP a AKP.

Mgr. Viktor Polák (1980)

Procesní terapeut

tel.: +420 776 722 013

e-mail: vik.polak@seznam.cz, web

Psycholog, terapeut pracující v gestalt modalitě. Absolvoval jednooborovou psychologii na FF UP v Olomouci. Pracoval v PPP, poté na psychiatrickém oddělení v Novém Městě nad Metují. V současnosti je střídavě v ambulancích klinické psychologie v Náchodě a v Rychnově nad Kněžnou, kde se věnuje individuální, párové a rodinné terapii. Od roku 2002 působí v paliativní péči. 

Kromě IVGT prošel psychoterapeutickým výcvikem pro pomáhající profese (PPI, 2007), Adlerovským přístupem (2011). Připravuje se na atestaci z klinické psychologie.

Mgr. Radek Markus (1973)

Procesní terapeut 

Tel: 737 455 451
e-mail: radek.markus@gmail.com, web

Psychoterapii se věnuje od roku 2000 jako individuální a skupinový terapeut doléčovacího centra Drop In, kde pracuje s lidmi se symptomy závislosti. Má také vlastní psychoterapeutickou praxi, zaměřenou na individuální práci s dospělými klienty. Poskytuje supervize kolegům v sociálních službách, jako lektor vede v IVGT sebezkušenostní skupiny

Psychologii vystudoval na FFUK. Jeho přístup kombinuje dva psychoterapeutické směry, které ho svým výcvikem ovlivnily - Gestalt terapii a skupinovou psychodynamickou terapii.

Mgr., Bc. Veronika Endreslová (1985)

Procesní terapeut 

email: veronika.endreslova@centrum.cz

Vystudovala pětileté prezenční magisterské studium Psychologie při FF UPOL, a kombinované bakalářšké studium Sociální práce při FSE UJEP. Během intenzivní předatestační přípravy v PN Horní Beřkovice objevila své nadšení pro vedení psychoterapeutických skupin. Po atestaci z klinické psychologie odešla pracovat do soukromých zdravotnických zařízení. Absolvovala systematický výcvik v Gestalt psychoterapii při IVGT, a nástavbové rozšíření v Biodynamické psychoterapii pod vedením Eli Weidenfelda. V současnosti poskytuje individuální psychoterapii dospělým klientům, a na částečný úvazek se snaží podílet na reformě psychiatrické péče jako členka multidisciplinárního týmu PDZ Rychnov nad Kněžnou.

Mgr. Martin Klouda (1978)

Procesní terapeut 

tel.: (+420) 604 833 528

e-mail: klouda@psychologklouda.cz

Od roku 2012 působí na Psychosomatické klinice, kde poskytuje individuální a skupinovou psychoterapii. Současně provozuje i svou soukromou praxi. Dříve pracoval na Lince bezpečí, kde se kromě přímé práce s klienty podílel na vedení organizace, přípravě metodiky práce a výcviku nových zaměstnanců.
Vystudoval psychologii na FF UK. Absolvoval systematický výcvik v Gestalt terapii. Má atestaci z klinické psychologie a psychoterapie. Absolvoval intenzivní meditační trénink Satipatthána - Vipassaná.

Mgr. Jana Rašková

Procesní terapeut  

Tel: (+420) 607 566 949

email: jana@raska.eu

Jana vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK v Praze a od roku 2011 působí v Psychiatrické nemocnici Bohnice jako psycholog na odděleních akutní i následné psychiatrické péče a také v centru krizové intervence. Absolvovala systematický výcvik v Gestalt terapii při IVGT a v současnosti navazuje postgraduálním výcvikem Gestalt Plus. Od roku 2015 provozuje také vlastní psychoterapeutickou praxi, věnuje se individuální práci s dospělými klienty v centru Alivio. Je externím psychologem Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví a členem ČAP. 

Mgr.Jakub Koutný (1976)

Procesní terapeut 

Tel.: (+420) 608740367

e-mail: 4jakub.koutny@gmail.com, web

Vystudoval psychologii a sociální práci (Bc.) a psychoterapeutická studia (Mgr.) na FSS v Brně. Absolvoval výcvik v gestalt terapii v IVGT v Praze. Následně postgraduální výcvik Gestalt plus. Celoživotně se věnuje v oblasti práce s lidmi. Pracoval v k centru, nízkoprahovém klubu, v terapeutické komunitě pro léčbu závislostí, v organizaci pracující s lidmi se závislostmi na alkoholu, v manželské a rodinné poradně. 

Více jak deset let také v soukromé praxi. V současnosti je soukromá praxe hlavní činností se zaměřením na individuální a párovou terapii. 

VÝCVIKOVÍ SUPERVIZOŘI

Mgr. Ester Neumanová (1963)

Supervizorka a externí lektorka

Tel.: +420 603 516 325

e-mail: ester.neuman@centrum.cz , web

Vystudovala pedagogiku a jednooborovou psychologii. Výcvik v Gestalt terapii a psychosyntéze absolvovala v roce 1998, postgraduální výcvik v Gestalt terapii v roce 2000. Gestalt přístup využívá jako individuální a skupinová terapeutka. Má zkušenosti s vedením skupin osobního rozvoje a párovou terapií. Od roku 2006 svoji praxi obohatila o koučování. Je členkou Evropské asociace pro Gestalt terapii.

Od roku 2012 je také lektorkou Bulharského Gestalt institutu v Sofii a v Kavkazského institutu pro Gestalt a rodinnou terapii v Tbilisi.

PhDr. Jiří Drahota (1964)

Supervizor 

Tel: +420 608 853 483
e-mail: drahota@centrum.cz, web

Klinický psycholog, prošel výcvikem v Gestalt terapii, skupinové psychodynamické terapii, pohybové terapii a sedmiletou psychoanalytickou terapií. Pracuje jako psychoterapeut, supervizor a lektor výcvikových institutů IVGT, INSTEP a SUR.

Má atestaci z klinické psychologie a funkční specializaci v psychoterapii.

Předseda ČAP - České asociace pro psychoterapii. Člen EAP a EAGT.

PhDr. et JUDr. Stáňa Dudová

Supervizorka

e-mail: stana.dudova@seznam.cz

Věnuje se klinické psychologii, individuální a skupinové psychoterapii, výuce a supervizi. Preferovaným psychoterapeutickým přístupem je jí gestalt terapie (systematický výcvik v Institutu pro gestalt terapii: 1993-97). V současné době pracuje jako psycholožka na Psychosomatické klinice v Praze, jako lektorka Výcviku integrace v psychoterapii, Výcviku pro skupinovou psychoterapii Instep, Výcviku Gestalt Studia a jako supervizorka v gestalt modalitě.

Profesionální zájmy: integrativní přístup v terapii psychosomatických potíží, vzájemné propojení koexistujících psychoterapeutických perspektiv, integrativní potenciál gestalt terapie.

PhDr. et Mgr. Jaromír Chrášťanský (1971)

Supervizor 

Tel: +420 724 053 530
e-mail: kontakt@psycholog-praha.net, web

Pracujejako psycholog, psychoterapeut a případový supervizor. V současnosti pracuje na malý úvazek na Psychosomatické klinice v Praze a jinak je v soukromé praxi. Poskytuje také cvičnou terapii a případovou supervizi studentům psychoterapeutických výcviků v Gestalt modalitě. Ve své práci využívá hlavně přístup Gestalt terapie a také prvky Pesso Boyden Psychomotorické Psychoterapie (PBSP). Terapeuticky pracuje od roku 2001, supervizně od 2008. Má zkušenost v práci s klienty se závislostmi, psychózou, poruchami osobnosti a psychosomatickými potížemi. Má klinickou atestaci a funkční specializaci. Absolvoval výcviky v Gestalt terapii v IGAP, v Pesso-Boyden System Psychomotor Psychotherapy v Diabasis; Supervizní výcvik v Gestalt modalitě v IVGT a Gestalt Therapy Training for Supervisors v IpsiG a Gestalt studia. Je členem a akredit. supervizorem EAGT, členem ČAP, PBSP.CZ a SPM.

Barbara Ernest (1978)

Supervizorka

Tel: 774 235 225                                                                                          

Email: info@barbaraernest.cz                                                                       

Web: www.barbaraernest.cz

Psycholožka a psychoterapeutka, absolventka gestalt institutu Dialog a postgraduálního gestalt výcviku IVGT. Má soukromou praxi v Praze, ve které přes 15 let pracuje s dospělými klienty. Věnuje se především dlouhodobé psychoterapii a krizové intervenci (8 let pracovala jako vedoucí směny na Lince bezpečí). Kromě psychoterapie ji naplňuje smyslem i uspokojením také podpora kolegyň a kolegů - proto ráda vede supervize (individuální, skupinové i týmové), lektoruje kurzy pro pomáhající profesionály/ky zejména v oblasti krizové intervence, či poskytuje mentoring terapeutkám a terapeutům při budování jejich vlastních soukromých praxí. Členka odborných společností: Česká asociace pro psychoterapii, Česká společnost pro gestalt terapii, Český institut pro supervizi.

PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová Ph.D. (1977)

Supervizorka

Tel: 604863497

Email: Veronika.pavlas.martanova@gmail.com 

Web: www.supervizedoskoly.cz

Psycholožka, psychoterapeutka a supervizorka. Absolventka oboru český jazyk a dějepis na UJEP Ústí nad Labem a oboru psychologie se speciální pedagogikou na Pedf UK v Praze, kde později získala doktorát z psychologie. Absolvovala výcvik v Gestalt psychoterapii a postupem let i výcvik v supervizi. 15 let vyučovala české i zahraniční studenty na katedře psychologie Pedf UK v Praze. Pracuje v Pedagogicko - psychologické poradně pro Prahu 6 a jako školní psycholožka na ZŠ Suchdol. Terapeuticky pracuje zejména s dětmi s problémovým chováním a s jejich rodinami. Má četné zkušenosti s lektorováním dospělých a vedením skupin a týmů. Pracuje interaktivně a využívá principů zážitkové pedagogiky. Ráda propojuje nejnovější poznatky z výzkumů s praktickým životem. V posledních dvanácti letech se věnuje supervizi a prevenci vyhoření u učitelů. Poskytuje supervizi týmovou, skupinovou i individuální. Ve volném čase cvičí jógu, píše, čte a cestuje. Má ráda lidi. Spoluautorka knih: Učitelské vyhoření: Proč vzniká a jak se proti němu bránit. (Portál, 2020) a Techniky kolegiálního sdílení profesních zkušeností. Když spolu vyučující mluví o práci ad. Autorka populárního blogu: www.programnaochranusvedku.cz 

Mgr. Petr Pašek (1979)

Supervizor

Tel: +420 775 304 588

Email: pasek.petr@centrum.cz

Psycholog a terapeut. Dlouhodobě působil v sociálním sektoru. Absolvoval psychoterapeutické výcviky Gestalt (IVGT) a Biosyntézu (ČIB). Terapeutickou práci s lidmi nabízí především formou soukromé praxe. Zároveň je lektorem sebezkušenosti v institutu Gestalt Studií a externě vede skupinu na Psychosomatické klinice v Praze. Pracuje rovněž jako mentor pro začínajícími terapeuty v Terapeutickém Přístavu (pod záštitou ČAP). Poskytuje i cvičnou terapii a případovou supervizi pro studenty psychoterapeutických výcviků. Je členem ČAP a EAGT.

PhDr. Dagmar Doubková (1973)

Supervizor

Tel: +420 724 856 057

Email: dagmar.doubkova@seznam.cz

Psycholog a psychoterapeut. Vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK a biologii na PřF UK. Kromě výcviku IVGT absolvovala výcvik a sebezkušenostní skupinu zaměřenou na práci s páry, cyklus arteterapeutických seminářů, koučovací výcvik a další.V soukromé praxi se věnuje klientům v individuální a párové terapii, vede dlouhodobou seberozvojovou terapeutickou skupinu.
Poskytuje individuální a skupinovou supervizi. Je členkou Evropské asociace pro Getalt terapii. 

Mgr. Silvia Miklíková (1975)

Supervizorka

Tel. +420 602 607 632

email: silvia.miklikova@gmail.com,
web: https://www.counseling-prague.cz, https://mdcure.cz 

Silvia vystudovala psychologii na fakultě SEV UK v Bratislavě, absolvovala certifikovaný trénink Krizové intervence a v Praze ukončila také akreditovaný psychoterapeutický výcvik IVGT. Psychoterapii a poradenství se věnuje od roku 2009, kdy v slovenské n.o. Plán B, kterou založila a vedla pracovala s lidmi užívajícími drogy, jejich rodinami a blízkými. Od roku 2012 pracuje v privátní praxi - převážně se zahraniční klientelou (v angl. jazyce). V současnosti je členkou týmu soukromého psychosomatické kliniky MD Cure a poskytuje také individuální supervize. Aktuálně v supervizním výcviku: IPsiG - Istituto di Psicopatologia e Psicoterapia della Gestalt, Turín, Itálie. V posledních letech spolupracovala na přípravě a zpracování výukových a tréninkových materiálů pro profesionály v prevenci rizikového chování dětí a dospívajících na Klinice adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

David Navrátil (1977)

Supervizor

Tel.: 777 619 590

Email: navratil.david@email.cz

Klinický psycholog a psychoterapeut, absolvent gestalt institutu Dialog. Má soukromou klinickou praxi v Brně, kde se věnuje psychoterapii s dospělými klienty. Zkušenosti má z minulosti i s prací s dětmi, které získal v Krizovém centru pro týrané a zneužívané děti Spondea. Poslední roky se stále intenzivněji věnuje supervizní práci, především supervizi terapeutické a to individuálně i skupinově. Člen České společnosti pro gestalt terapii, Českého institutu pro supervizi, Asociace klinických psychologů ČR.

Nina Grossmannová (1964)

Supervizorka

Tel.: (+420) 604 300 397

E-mail: n.grossmannova@centrum.cz

Vystudovala jednooborovou psychologii na FF MU v Brně. Absolvovala výcvik v gestalt terapii v IVGT v Praze, následně postgraduální výcvik Gestalt plus a supervizní výcvik v gestalt modalitě. Má atestaci z klinické psychologie a psychoterapie. Od roku 1995 - 2017 pracovala v Psychiatrické nemocnici v Opavě na úseku léčby úzkostných a depresivních poruch, vedla skupinovou psychoterapii. Souběžně pracovala v soukromé ambulanci v Ostravě. Od roku 2017 provozuje svou soukromou praxi v Krnově, zaměřuje se na dospívající a dospělou klientelu s problematikou úzkostných poruch. V poslední době se více zajímá o oblast disociativních a posttraumatických poruch. Sedm let působila jako lektorka sebezkušenosti v INSTEPU. Od roku 2009 pracuje jako soudní znalkyně v odvětví klinické psychologie. Je členkou AKP.