LEKTOŘI A SUPERVIZOŘI

MUDr. Přemysl Suchomel (1954)

Odborný garant pro oblast zdravotnictví, autor současné koncepce výcviku

Tel.: +420 569 478 282

e-mail: psuchomel@plhb.highlands.cz

Pracuje jako primář přijímacího koedukovaného otevřeného oddělení 12 a denního stacionáře Psychiatrické léčebny v Havlíčkově Brodě, má i privátní psychoterapeutickou ambulanci. Absolvoval výcvik ve skupinové dynamické psychoterapii SUR-15 (Kalina-Klímová- 1993), výcvik v Gestalt terapii a psychosyntéze (1997) a výcvik v supervizi (Iron Mill Institut, GB, a ČIS 2003). Je členem Psychiatrické a Psychoterapeutické společnosti ČLS JEP, Evropské asociace pro Gestalt terapii, Českého institutu pro supervizi a Evropské asociace pro supervizi, má certifikát Evropské asociace pro psychoterapii.

Marian Chrasta (1962)

Koordinátor výcviku, senior lektor 

Tel.: +420 775 022 121
e-mail: m.chrasta@gmail.com, web

Vystudoval technickou univerzitu a pedagogiku. V letech 1991-4 studoval Buddhistická studia v Zen Centru San Francisko v USA, spojená s intenzivní meditační praxí. Výcvik v Gestalt terapii absolvoval v roce 1999, postgraduální výcvik v Gestalt terapii v roce 2000. Pracoval jako terapeut s problémovou mládeží. Dnes má vlastní poradenskou praxi, věnuje se individuální a skupinové práci. Od roku 2002 je členem Evropské asociace pro Gestalt terapii.

Od roku 2012 je lektorem Bulharského Gestalt institutu v Sofii a v Kavkazského institutu pro Gestalt a rodinnou terapii v Tbilisi.

MUDr. Elena Křivková (1963)

Lektorka a supervizorka 

Tel.: +420 603 997 033
e-mail: elena.krivkova@gmail.com

Psychiatr a psychoterapeut; pracovala na Psychiatrické klinice v Hradci Králové a v Léčebně návykových nemoci v Nechanicích. Od r. 2004 působí jako privátní psychiatr (Trutnov) a psychoterapeut - vede Psychoterapeutické centrum v Hradci Králové.

Specializuje se na problematiku poruch osobnosti a kombinaci psychoterapie a farmakoterapie. Je absolventkou prezenční části supervizních výcviků ČIS a IVGT Praha.

Poskytuje individuální supervize. Má zkušenosti s případovou supervizí týmů, pracujícími v sociálních službách.

Mgr. Iva Hinková (1969)

Lektorka 

Tel.: +420 605 978 616
e-mail: psychoterapie@psychologicka-poradna.cz, web

Vystudovala jednooborovou psychologii a poté polonistiku na FF MU v Brně, atestovala jako klinický psycholog a má zkoušku z funkční specializace v psychoterapii. Kromě systematického výcviku v Gestalt terapii absolvovala výcvik práce s tělem a prošla psychoanalyticky orientovaným výcvikem v řízené imaginaci (KIP). Své experimentální období překládání, literární náklonnost a lásku k architektuře využívá při práci s osobním jazykem, příběhy, vizemi a sny klientů - od r. 2000 ve vlastní psychoterapeutické praxi, dříve na psychiatrické klinice, onko-hematologické klinice a v poradně pro rodinné vztahy.


Mgr. Alena Vávrová (1980)

Lektorka 

Tel: +420 777 880 573
e-mail: alena.vavrova@gmail.com, web

Terapeutické práci s klienty se věnuje aktuálně formou své soukromé praxe, paralelně s průběhem mateřské dovolené. Specializuje se na práci s dětmi a dospívajícími v terapii a na celkový rozvoj Gestalt terapie s dětmi. Jako psychoterapeutka má zkušenosti s dětmi i dospělými s různou problematikou, individuální i skupinovou formou terapie. Dlouhodobě tak spolupracovala především s ANIMA - terapie o.s.. V IVGT působí od roku 2006.

0rganizuje postgraduální výcvik pro práci s dětmi a dospívajícími.

Mgr. Magda Hazi (1977)

Lektorka

Tel.: +420 776 073 774
e-mail: magda.hazi@gmail.com, web

Má vlastní psychoterapeutickou praxi. Od roku 2005 působila v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy - odd. Triangl, kde terapeuticky pracovala jak s rodinami, tak s jednotlivci (včetně dětí a mladistvých). Zároveň vytvářela metodiku a vedla intenzivní systematické programy pro třídní kolektivy ZŠ a učitele. Vystudovala psychologii na FFUK v Praze. Absolventka systematického výcviku v Gestalt terapii.

Má na starosti koordinaci supervizí pro studeny.

MUDr. Valerie Štáfková (1971)

Lektorka

Tel.: +420 773 453 020

e-mail: valerie.s@volny.cz

Psychiatr a psychoterapeut. Absolvovala psychoterapeutický výcvik SUR, Gestalt terapie /IVGT/a PBSP. Pracovala v PL Bohnice Praha, v krizovém centru RIAPS Praha, v ambulantních psychiatricko-psychoterapeutických službách. Aktuálně se věnuje především psychoterapii v soukromé praxi v Praze, spolupracuje se Sociální klinikou Praha, je terapeutem sdružení Diabasis, věnuje se lektorské činnosti.

Pracuje především s dospělými klienty, mezi její profesní zájmy patří mimo jiné integrativní pojetí v psychoterapii, psychosomatická problematika, krizová intervence, psychospirituální krize a léčebný potenciál změněných stavů vědomí.


Mgr. Ester Neumanová (1963)

Supervizorka 

Tel.: +420 603 516 325

e-mail: ester.neuman@centrum.cz , web

Vystudovala pedagogiku a jednooborovou psychologii. Výcvik v Gestalt terapii a psychosyntéze absolvovala v roce 1998, postgraduální výcvik v Gestalt terapii v roce 2000. Gestalt přístup využívá jako individuální a skupinová terapeutka. Má zkušenosti s vedením skupin osobního rozvoje a párovou terapií. Od roku 2006 svoji praxi obohatila o koučování. Je členkou Evropské asociace pro Gestalt terapii.

Od roku 2012 je také lektorkou Bulharského Gestalt institutu v Sofii a v Kavkazského institutu pro Gestalt a rodinnou terapii v Tbilisi.

PhDr. Alžběta Michalová (1973)

Procesní terapeutka 

Tel.: +420 737 105 462
e-mail: betamicha@gmail.com, web

Vystudovala obor psychologie-pedagogika na UK v Praze, systematický výcvik v Gestalt terapii absolvovala v roce 2002 a postgraduální výcvik v GTDA - Gestalt terapii pro děti a adolescenty v roce 2015.

Ve své soukromé praxi se věnuje individuální práci s dětmi, dospívajícími a rodinami. Pracuje jako psychoterapeut a lektor výcvikových institutů IVGT a INSTEP. Dlouhodobě se věnuje školnímu poradenství, diagnostice, vedení skupin pro děti a dospívající v PPP.

Specializuje se na Gestalt přístup v terapii s dětmi a adolescenty - zajišťuje postgraduální výcvik. Je členkou EAGT a ČAP.

PhDr. Jiří Drahota (1964)

Procesní terapeut a supervizor 

Tel: +420 608 853 483
e-mail: drahota@centrum.cz, web

Klinický psycholog, prošel výcvikem v Gestalt terapii, skupinové psychodynamické terapii, pohybové terapii a sedmiletou psychoanalytickou terapií. Pracuje jako psychoterapeut, supervizor a lektor výcvikových institutů IVGT, INSTEP a SUR.

Má atestaci z klinické psychologie a funkční specializaci v psychoterapii.

Předseda ČAP - České asociace pro psychoterapii. Člen EAP a EAGT.

PhDr. Alena Halamová

Procesní terapeutka a supervizorka 

Tel : + 420 776 555 934
e-mail: alena.halamova@volny.cz

Psychoterapeutka a klinická psycholožka, výcviková individuální terapeutka a supervizorka. Absolvovala výcviky v SUR, rodinné terapii, videotrénink interakcí a integrativní supervizi. Má atestaci z klinické psychologie a funkční specializaci v psychoterapii.


Jiří Šmejkal (1956)

Procesní terapeut a supervizor 

Tel: +420 737 67 1545
e-mail: j.smejkal.kladno@seznam.cz

Má vlastní terapeutickou a koučovací praxi. V terapii využívá Gestalt přístup, koučovací přístup, práci se sny, imaginativní techniky a techniky NLP. Vede procesní skupinu začínajících studentů Gestalt institutu a s pokročilými studenty se setkává v supervizní skupině. Provádí supervize v několika týmech zaměřených na sociální práci. Je kmenovým koučem Koučink akademie Libchavy, kde vede projekty Ředitel koučem a Učitel koučem. Participuje na projektu Kouči pro život. Pořádá worshopy na témata osobního rozvoje, intuice a rozvíjení spirituality.


Mgr. Radek Markus (1973)

Procesní terapeut 

Tel: 737 455 451
e-mail: radek.markus@gmail.com, web

Psychoterapii se věnuje od roku 2000 jako individuální a skupinový terapeut doléčovacího centra Drop In, kde pracuje s lidmi se symptomy závislosti. Má také vlastní psychoterapeutickou praxi, zaměřenou na individuální práci s dospělými klienty. Poskytuje supervize kolegům v sociálních službách, jako lektor vede v IVGT sebezkušenostní skupiny

Psychologii vystudoval na FFUK. Jeho přístup kombinuje dva psychoterapeutické směry, které ho svým výcvikem ovlivnily - Gestalt terapii a skupinovou psychodynamickou terapii.

Mgr. Jasenka Medenčevič (1968)

Procesní terapeutka 

Tel. 608 735 405
e-mail: jasenkam@seznam.cz, web

Vystudovala Filosofickou fakultu v Sarajevu, obory pedagogika-psychologie a latinský jazyk, a FFUK v Praze, jednooborovou psychologii.

Výcvik Gestalt terapii a psychosyntéze absolvovala v roce 1998. Působila v Poradně pro uprchlíky Českého helsinského výboru a v Open Society Fund Praha jako programová manažerka v oblasti multikultury a integrace menšin. Od roku 2001 je členkou psychoterapeutického týmu Střediska pro psychoterapii a rodinnou terapii VFN v Praze, kde působí jako individuální, rodinná a skupinová psychoterapeutka. Současně provozuje soukromou psychoterapeutickou praxi. Má atestaci z klinické psychologie a funkční specializaci v psychoterapii. Je členkou České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP a AKP.

Bc. Markéta Chlupová (1976)

Procesní terapeutka

Tel.: +420 777 128 876 

e-mail: chlupova.marketa@gmail.com

Od roku 1999 pracuje ve Středisku pro psychoterapii a rodinnou terapii VFN v Praze, kde se věnuje individuální a skupinové práci s klienty. Od roku 2016 také v Psychiatrické nemocnici v Bohnicích. Zároveň od roku 2013 provozuje soukromou praxi. Vystudovala psychologii se sociální politikou a sociální prací na FSS MU v Brně. Je registrovaným sociálním pracovníkem a adiktologem pro zdravotnictví.
Základní výcvik v Gestalt terapii zakončila v roce 2007 a v roce 2015 postgraduální výcvik v GTDA - Gestalt terapie pro děti a adolescenty.

Mgr. Viktor Polák (1980)

Procesní terapeut

tel.: +420 776 722 013, 

e-mail: vik.polak@seznam.cz, web

Psycholog, terapeut pracující v gestalt modalitě. Absolvoval jednooborovou psychologii na FF UP v Olomouci. Pracoval v PPP, poté na psychiatrickém oddělení v Novém Městě nad Metují. V současnosti je střídavě v ambulancích klinické psychologie v Náchodě a v Rychnově nad Kněžnou, kde se věnuje individuální, párové a rodinné terapii. Od roku 2002 působí v paliativní péči. 

Kromě IVGT prošel psychoterapeutickým výcvikem pro pomáhající profese (PPI, 2007), Adlerovským přístupem (2011). Připravuje se na atestaci z klinické psychologie.

PhDr. et JUDr. Stáňa Dudová

Supervizorka

e-mail: stana.dudova@seznam.cz

Věnuje se klinické psychologii, individuální a skupinové psychoterapii, výuce a supervizi. Preferovaným psychoterapeutickým přístupem je jí gestalt terapie (systematický výcvik v Institutu pro gestalt terapii: 1993-97). V současné době pracuje jako psycholožka na Psychosomatické klinice v Praze, jako lektorka Výcviku integrace v psychoterapii, Výcviku pro skupinovou psychoterapii Instep, Výcviku Gestalt Studia a jako supervizorka v gestalt modalitě.

Profesionální zájmy: integrativní přístup v terapii psychosomatických potíží, vzájemné propojení koexistujících psychoterapeutických perspektiv, integrativní potenciál gestalt terapie.

PhDr. Jaromír Chrášťanský

Supervizor 

Tel: +420 724 053 530
e-mail: kontakt@psycholog-praha.net, web

Pracuje především jako individuální psychoterapeut a psycholog pro dospělé klienty. V současnosti má úvazek jeden den na Psychosomatické klinice v Praze a jinak je v soukromé praxi. Poskytuje také cvičnou terapii a případovou supervizi (individuální, i ve skupině) studentům psychoterapeutických výcviků. Ve své práci využívá hlavně přístup Gestalt terapie a také Pesso Boyden Psychomotorické psychoterapie (PBSP). Pracuje s klienty se širokou škálou psychických potíží a poruch, ale také v rámci psychologického poradenství či osobního rozvoje. Má zkušenost v práci s klienty se závislostmi, psychózou, poruchami nálad, poruchami osobnosti a psychosomatickými potížemi.