GESTALT TERAPIE S DĚTMI A ADOLESCENTY

2019-2021 probíhá 3. běh postgraduálního výcviku v Gestalt terapii s dětmi a adolescenty 

DALŠÍ BĚH POSTGRADUÁLNÍHO VÝCVIKU PLÁNUJEME V ROCE 2023.

Výcvik je tentokrát otevřený absolventům různých sebezkušenostních psychoterapeutických výcviků!

Institut pro výcvik v Gestalt terapii organizuje 

postgraduální vzdělávání v Gestalt terapii s dětmi a adolescenty. 

Aplikací Gestalt přístupu pro práci s dětmi a adolescenty se v našem Institutu zabývají Mgr. Alena Vávrová a PhDr. Alžběta Michalová, kteří výcvik organizují. První postgraduální výcvik byl otevřený v roce 2014 ve spolupráci se zahraničními lektory, jako je např. Felicia Carroll (USA), Christine Stevens (UK) a Neil Harris (UK). O výcvik byl enormní zájem, což ukazuje na potenciál, který Gestalt přístup pro práci s dětmi má.

Z historie...

počátky Terapie hrou můžeme hledat u terapeutů z psychoanalytické školy Hermine Hellmuthové, Melanie Kleinové a jungiánské větve Margret Lowenfeldové, která již v roce 1925 začala při terapeutické práci s dětmi využívat sand play - pískoviště.

Jejich práce se zakládají na teorii přenosu, obranných mechanismů, symbolů a objektních vztahů. S podporou pozorování a analýzy dětské hry, kresby, práce s pískovištěm apod. se snaží vysledovat zákonitosti a možnosti léčení psychických potíží.Od 20.let 20. století vznikají vývojové teorie Abrahama Maslowa, Erika Eriksona, Jeana Piageta, Lawrence Kohlberga a Johnyho Bowlbyho, které se významným způsobem podílejí na postoji k dětským vývojovým potřebám a oslabením a ovlivňují tak terapeutickou a poradenskou práci s dětmi a adolescenty.

V 60.letech se v kontextu těchto teorií a i společenského vývoje prosazuje v psychologickém světě existenciální, humanistické myšlení, které vidí člověka jako bytost. Nepotřebuje být analyzována a interpretována, aby se uzdravila. Klade velký důraz na potřeby a prožívání jedince, posouvá ho z pozice objektu na subjekt, který je respektován takový jaký je.

Jedním z významných představitelů této 3. cesty (vedle behaviorismu, psychoanalýzy je to právě humanistická psychologie) je Carl Rogers.

Analogii jeho práce s dospělými rozvinula Virginie Axlineová v nedirektivní terapii hrou. Věřila ve schopnost dětí revitalizovat jejich vnitřní léčebné zdroje pomocí aktivního naslouchání. V této terapeutické modalitě k žádoucím změnám nedochází pod vnějším tlakem, terapeut je "pouze" zodpovědný za vytvoření optimálních podmínek a podporu terapeutického procesu.

Na terapeutickém poli se prosazuje také Gestalt terapie, kterou zakládá ve 40. letech Fritz Perls svou terapeutickou filosofií "tady a teď" a z těchto kořenů vyrůstá i Gestalt terapie hrou.

Nestorem Gestalt terapie hrou je Violet Oaklanderová, která od 80. let 20. století pracuje s dětmi a dospívajícími. Dominantou její terapeutické práce je respekt k dítěti v jeho osobitosti v kombinaci s využitím nesčetných nástrojů pomáhajících dětskému klientovi vyprávět svůj příběh, jehož "slova" nalézá uprostřed pískoviště, ve tvaru hlíny a v mnoha dalších projektivních a tvořivých materiálech. Některé příběhy a způsoby práce můžeme nalézt v knize Windows to our children, do češtiny byla přeložena pod názvem Třinácté komnaty dětské duše.

Hlavním nástrojem Gestalt terapie hrou je dialogický terapeutický vztah, terapeut pomocí - pro dítě nejpřirozenější činností - hry podporuje děti v uvědomování si a vyjadřování vlastních potřeb a rozvíjí vnitřní sebeozdravné zdroje (self nurturing source). Využívá pískoviště (sand tray), modelování, vyprávění příběhů a běžných her k tomu, aby dětský klient byl v uspokojivém kontaktu se sebou a okolím, aby mohl integrovat zážitky, které jsou zátěžové a verbálně obtížně přístupné.Hlavní směr, kterým se Gestalt terapie hrou nechává vést při terapii hrou je porozumění Beisserově paradoxní teorii změny, tedy když podporuje svého malého klienta v tom, kým je a ne v tom, kým není.

(Napsala: PhDr. Alžběta Michalová)TŘETÍ BĚH POSTGRADUÁLNÍHO VÝCVIKU: 

GESTALT TERAPIE DĚTÍ A ADOLESCENTŮ

Institut pro výcvik v Gestalt terapii organizuje již 3. běh postgraduálního výcviku v Gestalt terapii dětí a adolescentů (GTDA), který probíhá v období září 2019 - prosinec 2021, v celkovém rozsahu 211 hodin (165 hodin metodologie a 46 hodin skupinové supervize á 60 minut).

Výcvik je akreditován u MŠMT pod tímto číslem: C.j.: MSMT - 7505/2019-1-387.

Ve výcviku si osvojíme základní principy pro terapii dětí a adolescentů v Gestalt modalitě, včetně fáze diagnostické a fáze plánování léčby, s návazností na moderní poznatky neurobiologie, vývojové teorie, narativní práci s příběhem dětí. Zaměříme se na práci s emocemi dětí, speciálně s pocitem viny, studem, vztekem a agresí dětí. Dále si osvojíme základní postupy terapie s dětmi v klinické praxi. Dvě setkání se zaměříme na spolupráci s rodiči a celou rodinou v rámci GTDA. Poslední setkání věnujeme vedení dětských skupin dle principů GTDA. Po celou dobu výcviku budeme kreativně využívat různých metod práce s dětmi, jako jsou: pískoviště, figurky, hlína, metafory, loutky, psaní příběhů atd. Teorii a metodologii integrujeme skrze diskuse, kazuistiky, supervize konkrétních případů a samotné tvořivé přístupy práce.

Výcvikoví zahraniční lektoři patří mezi světově uznávané kapacity v oblasti Gestalt terapie s dětmi a rodinami, vyučují na nejlepších výcvikových pracovištích Gestalt terapie v USA a v Itálii, na univerzitách, jsou zkušení bohatou praxí s dětmi, adolescenty, rodiči a rodinami. Lektoři z ČR patří mezi přední lektory terapie dětí v Gestalt modalitě v ČR, mají bohatou praxi v GTDA a podílejí se na komplexním rozvoji vzdělávání dětských terapeutů v ČR.

V rámci výcviku se střídají dva typy setkání:

1) metodologické semináře. Obsahují část teoretickou, nácvikovou i sebezkušenostní, prožitkovou. Probíhají od pátečního večera do neděle odpoledne, v rozsahu 16 hodin. Jedno setkání (30.1. - 2.2.2020) je 4-denní o rozsahu 24 hodin. Překlad z anglického a italského jazyka u zahraničních lektorů je zajištěn. 

2) integrační víkendy. V nich se zaměříme na integraci tématu z minulého setkání, diskuse, kazuistiky, pravidelně proběhne supervize v menších skupinkách pod vedením Gestalt supervizora. Zahrneme i drobnější témata typu právní aspekty práce s dětmi, kontraktování atd. Setkání probíhají od pátku do soboty, v rozsahu 13 hodin (6,5 hodin integrace, 6,5 hodin supervize).

Lektoři výcviku:

Felicia Carroll (USA) - přes 30 let spolupracuje s Violet Oaklander, učí a superviduje Gestalt terapii dětí a adolescentů po celém světě, je ředitelkou a trenérem West Coast Institute for Gestalt Play Therapy, je editorem International Gestalt Journal, více o ní na www.feliciacarroll.com

Giovanni Salonia (IT) - přední italský lektor Gestalt terapie a rodinný a párový terapeut, ředitel Gestalt institutu Kairós v Raguse, Benátkách a v Římě, GT v práci s rodinou vyučuje v Itálii a zahraničí. Autor řady článků na téma GT a rodina, rodičovství, teorie Self, psychopatologie, hermeneutika atd. ke stažení v italštině na www.academia.edu nebo v angličtině na www.researchgate.net. Více o Giovannim také na https://www.gestaltherapy.it/staff-members/. 

Alena Vávrová (ČR) - psycholožka a Gestalt terapeutka pro děti a dospělé, trenérka v Institutu pro výcvik v Gestalt terapii v Praze, ředitelka Institutu dětského poradenství a terapie INDEPT s.r.o., dlouhá léta se orientovala na práci s dětmi z rodin se závislostí, vedla skupinovou a individuální terapii dětí a dospělých, v současnosti má soukromou praxi pro děti a rodiny v Praze. Zaměřuje se ve své praxi na využívání terapeutického pískoviště, tento nástroj i vyučuje v rámci ČR a Slovenska. www.detsky-psycholog.cz, www.indept.cz.

Alžběta Michalová (ČR) - psycholožka a Gestalt terapeutka, absolventka postgraduálního výcviku v GTDA a členka EAGT, specializuje se na individuální a skupinovou terapeutickou práci s dětmi, dospívajícími a dospělými. Zaměřuje se na emoční nestabilitu, vývojovou a rodinnou problematiku, psychosomatické potíže, postresové a traumatické poruchy, potíže se sociálním přizpůsobením a na sebezkušenostní skupinovou dynamiku. Od roku 2007 je lektorkou v IVGT. Více o ní na www.terapie-hrou-poradna.cz.

Kamila Wawroszová (ČR) - dětská klinická psycholožka a Gestalt terapeutka, absolventka postgraduálního výcviku v GTDA, s atestací s klinické psychologie, systematické psychoterapie a dětské klinické psychologie. Má mnohaleté zkušenosti z oblasti dětské klinické psychologie, psychodiagnostiky a psychoterapie jak ve státních zdravotnických zařízeních, tak ve své soukromé praxi. Od roku 2012 pracuje jako dětská klinická psycholožka a psychoterapeutka na Psychosomatické klinice v Praze. Zároveň provozuje soukromou psychologickou praxi a přednáší. Více o ní na www.detsky-klinicky-psycholog.cz

Kamil Janhuba (ČR) - vedoucí lékař Oddělení dětské psychiatrie a psychologie Fakultní nemocnice Brno, Gestalt terapeut pro děti a dospívající, absolvent postgraduálního výcviku v GTDA.

Veronika Pavlas Martanová (ČR) - pracuje v Pedagogicko-psychologické poradně pro Prahu 6, kde se věnuje psychoterapii a poradenství s dětmi, se specializací na děti s problémovým chováním, vede již řadu let dětské terapeutické skupiny. Vyučuje na katedře psychologie PedF UK a katedře adiktologie na 1.LF UK. Kromě výcviku v GT absolvovala také výcvik v supervizi. Více o lektorce na https://ppp6.cz/o-nas/.


Plánovaná témata metodologických setkání:

1. Základní principy GT s dětmi a adolescenty, Úvod do tématu (A. Michalová, A. Vávrová)

2. Práce s emocemi, s agresí, studem a vinou a proces sebevýživy, sebepřijetí v GTDA (F.Carroll) 

3. Proces integrace a psaní životních příběhů při zpracovávání traumatu u dětí (F. Carroll)

4. GTDA v klinické praxi (kontext spolupráce s psychiatrem, GTDA s ohledem na konkrétní diagnózy podle MKN X (K. Wawroszová, K. Janhuba)

5. Spolupráce s rodiči při individuální terapii dítěte, rodičovské poradenství (A. Michalová, A. Vávrová)

6. Spolupráce s celou rodinou v rámci individuální terapie dítěte, rodinné poradenství (G. Salonia)

7. Skupinová terapie s dětmi dle GT (V. Pavlas Martanová)


Program pro školní rok 2020/2021, 3. a 4. semestr

6. setkání: GTDA v klinické praxi, Wawroszová, Janhuba: 16. - 18. 10. 2020

7. setkání: integrace, supervize: 13. - 14. 11. 2020

8. setkání: Práce s traumatem a tvorba životních příběhů, Carroll: 15. - 17. 1. 2021

9. setkání: integrace, supervize: 19. - 20. 2. 2021

10. setkání:  GTDA a práce s rodinou, Salonia: 19. - 21. 3. 2021

11. setkání: integrace, supervize: 14. - 15. 5. 2021

MÍSTO: Praha 6, Břevnov

Postgraduální vzdělávání je určeno pro absolventy presenční části jakéhokoliv systematického sebezkušenostního výcviku v psychoterapii s předpokladem, že praxe s dětmi, adolescenty nebo rodinami je aktuální v době konání výcviku. 

DOTAZY: Pro dotazy k obsahu seminářů se obracejte na Alenu Vávrovou (alena.vavrova@gmail.com, tel: 777 880 573), pro dotazy k přihlášce a k registraci na Alžbětu Michalovou (betamicha@gmail.com, tel: 737 105 462). Finanční a administrativní stránku má na starosti Ing. Libuše Hummelová (info@gestalt-praha.cz, tel: 724 262 317).

CENA: průměrně 23.600Kč včetně DPH (19.504 Kč bez DPH) za jeden školní rok (obsahuje 3 metodologická setkání, 3 integrační setkání včetně supervize - 19,5 hodiny supervize/rok, pracovní materiály). Částku je možné rozložit do 2 splátek. Výcvik trvá 5 semestrů, 2,5 roku, a jeho celková cena vyjde tedy na 59 000 Kč (7 metodologických setkání, 3 z nich se zahraničními lektory, 7 integračních setkání, vč. supervize.)

Vzhledem k různé finanční náročnosti jednotlivých částí výcviku, především jeho prvního školního roku, platby budou během výcviku rozložené následujícím způsobem:

školní rok 2019/2020: 33.000 Kč, 1. semestr 16.500 Kč (placeno do 31.5.2019), 2. semestr 16.500 Kč (placeno do 31.1.2020)
školní rok 2020/2021: 21.000 Kč, 1. semestr 10.500 Kč (placeno do 31.7.2020), 2. semestr 10.500 Kč (placeno do 31.1.2021)
5. semestr 2021: 5.000 Kč (placeno do 31.7.2021)

Platby zasílejte na účet č.: 297297/5500 (Raiffeisenbank), VS: vaše telefonní číslo, do zprávy pro příjemce: GTDA a vaše jméno. 

Platbu je možné po domluvě individuálně rozložit i do menších částí či platit na místě v hotovosti. Faktury vám vystaví Ing. Libuše Hummelová, ředitelka IVGT, která spravuje administrativu výcviku v GTDA (kontakt viz výše).