GESTALT TERAPIE S DĚTMI A ADOLESCENTY

V září 2019 otevíráme 3. běh postgraduálního výcviku v Gestalt terapii s dětmi a adolescenty 

Výcvik bude tentokrát otevřený absolventům všech systematických pětiletých sebezkušenostních výcviků, různých směrů!

Bližší informace poskytne Alžběta Michalová na emailu: betamicha@gmail.com 


Institut pro výcvik v Gestalt terapii organizuje postgraduální vzdělávání v Gestalt terapii s dětmi a adolescenty. 

Aplikací Gestalt přístupu pro práci s dětmi a adolescenty se v našem Institutu zabývají Mgr. Alena Vávrová a PhDr. Alžběta Michalová, kteří výcvik organizují. První postgraduální výcvik byl otevřený v roce 2014 ve spolupráci se zahraničními lektory, jako je např. Felicia Carroll (USA), Christine Stevens (UK) a Neil Harris (UK). O výcvik byl enormní zájem, což ukazuje na potenciál, který Gestalt přístup pro práci s dětmi má.

Z historie...

počátky Terapie hrou můžeme hledat u terapeutů z psychoanalytické školy Hermine Hellmuthové, Melanie Kleinové a jungiánské větve Margret Lowenfeldové, která již v roce 1925 začala při terapeutické práci s dětmi využívat sand play - pískoviště.

Jejich práce se zakládají na teorii přenosu, obranných mechanismů, symbolů a objektních vztahů. S podporou pozorování a analýzy dětské hry, kresby, práce s pískovištěm apod. se snaží vysledovat zákonitosti a možnosti léčení psychických potíží.Od 20.let 20. století vznikají vývojové teorie Abrahama Maslowa, Erika Eriksona, Jeana Piageta, Lawrence Kohlberga a Johnyho Bowlbyho, které se významným způsobem podílejí na postoji k dětským vývojovým potřebám a oslabením a ovlivňují tak terapeutickou a poradenskou práci s dětmi a adolescenty.

V 60.letech se v kontextu těchto teorií a i společenského vývoje prosazuje v psychologickém světě existenciální, humanistické myšlení, které vidí člověka jako bytost. Nepotřebuje být analyzována a interpretována, aby se uzdravila. Klade velký důraz na potřeby a prožívání jedince, posouvá ho z pozice objektu na subjekt, který je respektován takový jaký je.

Jedním z významných představitelů této 3. cesty (vedle behaviorismu, psychoanalýzy je to právě humanistická psychologie) je Carl Rogers.

Analogii jeho práce s dospělými rozvinula Virginie Axlineová v nedirektivní terapii hrou. Věřila ve schopnost dětí revitalizovat jejich vnitřní léčebné zdroje pomocí aktivního naslouchání. V této terapeutické modalitě k žádoucím změnám nedochází pod vnějším tlakem, terapeut je "pouze" zodpovědný za vytvoření optimálních podmínek a podporu terapeutického procesu.

Na terapeutickém poli se prosazuje také Gestalt terapie, kterou zakládá ve 40. letech Fritz Perls svou terapeutickou filosofií "tady a teď" a z těchto kořenů vyrůstá i Gestalt terapie hrou.

Nestorem Gestalt terapie hrou je Violet Oaklanderová, která od 80. let 20. století pracuje s dětmi a dospívajícími. Dominantou její terapeutické práce je respekt k dítěti v jeho osobitosti v kombinaci s využitím nesčetných nástrojů pomáhajících dětskému klientovi vyprávět svůj příběh, jehož "slova" nalézá uprostřed pískoviště, ve tvaru hlíny a v mnoha dalších projektivních a tvořivých materiálech. Některé příběhy a způsoby práce můžeme nalézt v knize Windows to our children, do češtiny byla přeložena pod názvem Třinácté komnaty dětské duše.

Hlavním nástrojem Gestalt terapie hrou je dialogický terapeutický vztah, terapeut pomocí - pro dítě nejpřirozenější činností - hry podporuje děti v uvědomování si a vyjadřování vlastních potřeb a rozvíjí vnitřní sebeozdravné zdroje (self nurturing source). Využívá pískoviště (sand tray), modelování, vyprávění příběhů a běžných her k tomu, aby dětský klient byl v uspokojivém kontaktu se sebou a okolím, aby mohl integrovat zážitky, které jsou zátěžové a verbálně obtížně přístupné.Hlavní směr, kterým se Gestalt terapie hrou nechává vést při terapii hrou je porozumění Beisserově paradoxní teorii změny, tedy když podporuje svého malého klienta v tom, kým je a ne v tom, kým není.

(Napsala: PhDr. Alžběta Michalová)DRUHÝ BĚH POSTGRADUÁLNÍHO VÝCVIKU: 

GESTAlT TERAPIE DĚTÍ A ADOLESCENTŮ


Institut pro výcvik v Gestalt terapii organizuje již 2. běh postgraduálního výcviku v Gestalt terapii dětí a adolescentů (GTDA), který bude probíhat probíhá v období září 2016 - říjen 2018, v celkovém rozsahu 203 hodin (108 hodin metodologie, 56 hodin sebezkušenosti a 39 hodin skupinové supervize).

Ve výcviku si osvojíme základní principy pro terapii dětí a adolescentů v Gestalt modalitě, včetně fáze diagnostické a fáze plánování léčby, s návazností na moderní poznatky neuropsychologie, vývojové teorie, narativní práci s příběhem dětí. Zaměříme se na práci s emocemi dětí, specificky s pocitem viny, studem, vztekem a agresí dětí. Dále si osvojíme základní postupy terapie s dětmi v klinické praxi. Předposlední setkání zaměříme na spolupráci s rodiči a celou rodinu v rámci GTDA. Poslední setkání věnujeme kreativitě a jejímu využití v terapii dětí, se zaměřením na některé konkrétní tvořivé metody práce. Po celou dobu výcviku budeme kreativně využívat různých metod práce s dětmi, jako jsou: pískoviště, figurky, hlína, metafory, psaní příběhů atd. Teorii a metodologii integrujeme skrze diskuse, kazuistiky, supervize konkrétních případů a samotné tvořivé přístupy práce.

Výcvikoví zahraniční lektoři patří mezi světově uznávané kapacity v oblasti GTDA, vyučují na nejlepších výcvikových pracovištích v Gestalt terapii V USA a UK, na univerzitách, jsou zkušení bohatou praxí s dětmi, adolescenty i rodinami, specializují se na vzdělávání v oblasti GTDA, podílejí se na moderních výzkumech v této oblasti, publikují své články v různých odborných periodicích. Lektoři z ČR patří mezi přední lektory terapie dětí v Gestalt modalitě v ČR, mají bohatou praxi v GTDA a podílejí se na komplexním rozvoji vzdělávání a terapie dětí v ČR.

V rámci výcviku se budou střídat dva typy setkání:

1) metodologické semináře. Budou obsahovat část teoretickou, nácvikovou i sebezkušenostní, prožitkovou. Budou probíhat od pátečního večera do neděle odpoledne, v rozsahu 16 hodin. Překlad z anglického jazyka u zahraničních lektorů je zajištěn.

2) integrační víkendy. V nich se zaměříme na integraci tématu z minulého setkání, diskuse, kazuistiky, pravidelně proběhne supervize v menších skupinkách pod vedením Gestalt supervizora. Zahrneme i drobnější témata typu právní aspekty práce s dětmi, skupinová terapie dětí, atd. Setkání budou probíhat od soboty do neděle, v rozsahu 13 hodin (7 hodin integrace, 6 hodin supervize).


Lektoři výcviku:

Felicia Carroll (USA) - přes30 let spolupracuje s Violet Oaklander, učí a superviduje Gestalt terapii dětí a adolescentů po celém světě, je ředitelkou a trenérem West Coast Institute for Gestalt Play Therapy, je editorem International Gestalt Journal, více o ní na www.feliciacarroll.com

Christine Stevens (UK) - od roku 1987 se věnuje postupně Gestalt terapii s dětmi a rodinami, její supervizi, tréninku po celém světě, je editorem British Gestalt Journal, specializuje se na téma tvořivého přístupu k terapii dětí a využívání různých tvořivých metod v kontaktu s nimi. Více o Christine Stevens na www.psychotherapynottingham.com

Alena Vávrová (ČR) - psycholožka a Gestalt terapeutka pro děti a dospělé, trenérka v Institutu pro výcvik v Gestalt terapii v Praze, dlouhá léta se orientovala na práci s dětmi z rodin se závislostí, vedla skupinovou a individuální terapii dětí a dospělých, v současnosti má soukromou praxi pro děti a rodiny v Praze. Zaměřuje se ve své praxi na využívání terapeutického pískoviště, tento nástroj i vyučuje v rámci ČR a Slovenska. www.detsky-psycholog.cz

Alžběta Michalová (ČR) - psycholožka a Gestalt terapeutka, absolventka postgraduálního výcviku v GTDA a členka EAGT, specializuje se na individuální a skupinovou terapeutickou práci s dětmi, dospívajícími a dospělými. Zaměřuje se na emoční nestabilitu, vývojovou a rodinnou problematiku, psychosomatické potíže, postresové a traumatické poruchy, potíže se sociálním přizpůsobením a na sebezkušenostní skupinovou dynamiku. Od roku 2007 je lektorkou v IVGT. Více o ní na www.deti-psychoterapie.cz.

Kamila Wawroszová (ČR) - dětská klinická psycholožka a Gestalt terapeutka, absolventka postgraduálního výcviku v GTDA, s atestací s klinické psychologie, systematické psychoterapie a dětské klinické psychologie. Má mnohaleté zkušenosti z oblasti dětské klinické psychologie, psychodiagnostiky a psychoterapie jak ve státních zdravotnických zařízeních, tak ve své soukromé praxi. Od roku 2012 pracuje jako dětská klinická psycholožka a psychoterapeutka na Psychosomatické klinice v Praze. Zároveň provozuje soukromou psychologickou praxi a přednáší. Více o ní na www.detsky-klinicky-psycholog.cz

Kamil Janhuba (ČR) - vedoucí lékař Oddělení dětské psychiatrie a psychologie Fakultní nemocnice Brno, Gestalt terapeut pro děti a dospívající, absolvent postgraduálního výcviku v GTDA.


Plánovaná témata metodologických setkání:

1. Základní principy GT s dětmi a adolescenty, úvod do tématu (A. Michalová, A. Vávrová)

2. Assessment, Diagnosis and Treatment Planning in Gestalt Play Therapy (osvojení si základních teoretických principů GTDA, využívání těchto principů ve zhodnocení a diagnostikování v rámci kontaktu s dítětem, praktické využívání toho, jak plánujeme péči o dítě, v rámci modelu V. Oaklander) (F. Carroll)

3. Anger, Aggression, Shame and Guilt in Working with Children/Adolescents (jak zacházet s pocitem viny, se studem dětí, jeho význam a vývoj ve vztahu k budování Self dítěte, propojení s vyjadřováním dětského hněvu a destruktivním agresivním chováním, rozvoj sebepřijetí a sebehodnoty dítěte podle modelu V.Oaklander) (F.Carroll)

4. Processes of Integration and Writing Life Narratives (využívání práce s příběhem k léčbě traumatu a ztráty u dětí, osvojení si metody narativního psaní pro děti, které pomáhá obnovit zdravý vývoj dítěte) (F. Carroll)

5. GTDA v klinické praxi (kontext spolupráce s psychiatrem, GTDA s ohledem na konkrétní diagnózy podle MKN X. (K. Wawroszová, K. Janhuba)

6. Spolupráce s rodiči a rodinou v rámci GTDA (Ch. Stevens)

7. Tvořivost v GTDA (Ch. Stevens)


Program pro školní rok 2017/2018, 3. a 4. semestr

7. setkání: Hodnocení, diagnostika, léčba, Felicia Carroll, Masná: 8. - 10. 9. 2017

8. setkání: integrace, Vokovická: 14. - 15. 10. 2017

9. setkání GTDA s dětmi v klinickém kontextu, Wawroszová, Janhuba, Masná: 1. - 3. 12. 2017

10. setkání: integrace, Vokovická: 17.-18. 2. 2018

11. setkání: Spolupráce s rodiči a rodinou v GTDA, Christine Stevens, Masná: 20.-22. 4. 2018

12. setkání: integrace, Vokovická: 9.-10. 6. 2018


Program pro školní rok 2018/2019, 5. semestr

13. setkání: Tvořivý přístup v GTDA, Christine Stevens, Masná: 28. - 30. 9. 2018

14. setkání: integrace, ukončování, Vokovická: 27.- 28.10. 2018

Vzdělávací program je akreditovaný MŠMT - Č.j.:MSMT-20351/2013-1-416.


MÍSTO: Praha (Mateřská škola Masná pro metodologické semináře, Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 6 pro integrační semináře)

Postgraduální vzdělávání je určeno pro absolventy presenční části výcviku v Gestalt terapii (INSTEP, Dialog, IVGT...), s předpokladem, že praxe s dětmi, adolescenty nebo rodinami je aktuální anebo v blízké době dostupná.

DOTAZY: Pro dotazy k obsahu seminářů se obracejte na Alenu Vávrovou (alena.vavrova@gmail.com, tel: 777 880 573),pro dotazy k přihlášce a k registraci na Alžbětu Michalovou (betamicha@gmail.com, tel: 737 105 462). Finanční a administrativní stránku má na starosti Ing. Libuše Hummelová (info@gestalt-praha.cz, tel: 724 262 317).

CENA: průměrně 20.400Kč včetně DPH (16.860Kč bez DPH) za jeden školní rok (obsahuje 3 metodologická setkání, 3 integrační setkání včetně supervize - 19,5 hodiny supervize/rok, pracovní materiály). Částku je možné rozložit do 2 splátek, 50% celkové částky je splatné do 30. června 2016, druhá část platby do 31. ledna 2017. Výcvik trvá 5 semestrů, 2,5 roku a jeho celková cena vyjde tedy na 51 000 Kč (7 metodologických setkání, 5 z nich se zahraničními lektory, 7 integračních setkání, vč. supervize.)

Vzhledem k různé finanční náročnosti jednotlivých částí výcviku, především jeho prvního školního roku, platby budou během výcviku rozložené následujícím způsobem:

školní rok 2016/2017: 25.000 Kč, 1. semestr 12.500 Kč (placeno do 30.6.2016), 2. semestr 12.500 Kč (placeno do 31.1.2017)
školní rok 2017/2018: 20.400 Kč, 1. semestr 10.200 Kč (placeno do 31.7.2017), 2. semestr 10.200 Kč (placeno do 31.1.2018)
školní rok 2018/2019: 5.600 Kč (placeno do 31.7.2018)


Platby zasílejte na účet č.: 297297/5500 (Raiffeisenbank), VS: vaše telefonní číslo, do zprávy pro příjemce: GTDA a vaše jméno. 

Platbu je možné po domluvě individuálně rozložit i do menších částí či platit na místě v hotovosti. Faktury vám vystaví Ing. Libuše Hummelová, ředitelka IVGT, která spravuje administrativu výcviku v GTDA (kontakt viz níže).