Gestalt terapie s dětmi a adolescenty 

Výcvik je otevřen přednostně absolventům psychoterapeutických výcviků v Gestalt psychoterapii.

Tento výcvik navazuje na tradici výcviků v Gestalt terapii s dětmi a adolescenty vytvořenou v IVGT Alenou Vávrovou a Alžbětou Michalovou. V roce 2014 byl otevřen první postgraduální výcvik ve spolupráci se zahraničními lektory Felicií Carrol (USA), Christine Stevens (UK) a Neilem Harrisem (UK).

4. běh tohoto výcviku organizačně a metodicky zajišťují Mgr. Taťána Šimečková a Mgr. Gabriela Vykypělová, hlavní zahraniční lektorkou je Lynn Stadler, která zajišťuje celkem tři metodická setkání. Dlouhodobý zájem o tento výcvik potvrzuje, že Gestalt terapie nabízí ucelený a efektivní rámec nejen pro práci s dospělými, ale i s dětmi.

Terapeutická práce s dětskými klienty vyžaduje specializované znalosti, metodologii, nástroje a dovednosti, dětský klient se od dospělého v mnohém odlišuje. Neexistuje rychlé řešení dětských problémů, každé dítě je jedinečné v tom, jak se vyvíjí, a ještě více než dospělý je součástí prostředí, ve kterém žije. Výcvik vychází z modelu Violet Oaklander (1927-2021). Violet Oaklander rozvíjí svůj model psychoterapie s dětmi a adolescenty na základních principech Gestalt terapie, z nichž zdůrazňuje především autentický a rovnocenný kontakt s dítětem s jasným respektem k vlastním hranicím. Dětské klienty obecně přivádí do terapie obtíže ve vytváření dobrého kontaktu jak se svým okolím, tak se sebou samým. Dobrý kontakt je podle Violet Oaklander schopnost být plně přítomný a v dané situaci využívat plnou škálu kontaktových funkcí od smyslů přes tělesné projevy a emoce až k imaginativní či fantazijní a kognitivní práci. Psychoterapie dětem pomáhá vrátit se k plnému kontaktu se sebou a s druhými tak, aby byly opět naplněny potřeby dítěte a aby mohlo znovu dál růst. Gestalt terapie využívá různé kreativní nástroje pro expresi emocí a potřeb. Nabízí dítěti možnost vyjádřit a promítnout sebe sama a své pocity v pískovišti, v práci s hlínou, v kresbě, v hudbě, při rozvoji fantazijního světa, při hře a v tvořivém využití řady dalších projektivních metod a materiálů.


Inspirací pro celou generaci dětských psychoterapeutů jsou knihy Violet Oaklander Windows to Our Childern (česky pod názvem Třinácté komnaty dětské duše) a Hidden Treasure (česky pod názvem Ukrytý poklad). Metodologickou oporou je do češtiny zatím nepřeložená kniha Window Frames: Learning the Art of Gestalt therapy the Oaklander Way od Petera Mortoly, dále kniha o Gestalt terapii adolescentů Adolescence - Psychotherapy and the Emergent Self od Marca McConville nebo Gestalt Psychotherapy with Children - Margherita Spagnuolo Lobb, Nurith Levi, Andrew Williams.

V roce 2023 se otevírá již 4. běh postgraduálního výcviku Gestalt terapie dětí a adolescentů.

Institut pro výcvik v Gestalt terapii organizuje již 4. běh postgraduálního výcviku v Gestalt terapii dětí a adolescentů (GTDA), který probíhá v období říjen 2023 - listopad 2025 a nabízí 266 výukových hodin (ā 45min) přímé výuky (210 hodin metodologie a 56 hodin skupinové supervize).


Výcvik je akreditován u MŠMT pod číslem: MSMT- 6413/2022-2-306


Ve výcviku si frekventanti osvojí základní principy terapie dětí a adolescentů v Gestalt modalitě. Výcvik prochází základní fáze psychoterapeutického procesu s dětmi včetně fáze diagnostické a fáze plánování léčby, přináší moderní poznatky z neurobiologie, věnuje se tématu Gestalt vývojové teorie, práce se sebe-podporou u dětí a dospívajících, věnuje se otázkám trauma terapie a využití příběhů pro práci s dětmi. Součástí výcviku je práce s emocemi dětí včetně studu a viny a práce s agresivní energií. Nechybí ani základní postupy terapie s dětmi v klinické praxi. Je připravené setkání, ve kterém se zaměříme na spolupráci s rodiči a celou rodinou. Po celou dobu výcviku budeme využívat různých materiálů a tvořivých metod práce s dětmi jako jsou kresba a malba, terapeutické pískoviště, figurky, hlína, maňásci, vytváření příběhů, práce s metaforou atd. Teorii a metodologii integrujeme skrze sebezkušenost účastníků, diskuse a kazuistiky. Součástí výcviku a v jeho ceně je také celkem osm dní věnovaných pouze skupinové supervizi.

Lynn Stadler je světově uznávanou kapacitou v oblasti Gestalt terapie s dětmi a dospívajícími. Je zakládající členkou Violet Solomon Oaklander Foundation a trenérkou Oaklander Training Institute. S Violet Oaklander ji pojilo dlouholeté přátelství. Má bohatou psychoterapeutickou praxi, a především je vřelou a inspirativní ženou a lektorkou s velmi osobním a respektujícím přístupem. Lektoři z Česka a ze Slovenska patří ve svých zemích mezi přední lektory terapie dětí v Gestalt modalitě, mají bohatou praxi a všichni se podílejí na komplexním rozvoji vzdělávání dětských psychoterapeutů.


V rámci výcviku se střídají dva typy setkání:

 1. Metodologická setkání: Obsahují část teoretickou, nácviky práce i sebezkušenost. Probíhají od čtvrtečního odpoledne do sobotního odpoledne, v rozsahu 21 výukových hodin. Překlad z anglického jazyka u zahraničního lektora bude v případě potřeby zajištěn.

 2. Integrační setkání: V nich se zaměříme na integraci témat z minulého setkání, diskuse, kazuistiky, pravidelně proběhne supervize v menších skupinkách pod vedením Gestalt supervizora. Alespoň v krátkosti v nich zahrneme i témata typu právní aspekty práce s dětmi, kontraktování, práce s dětmi v některých specifických situacích jako rozvod nebo přemístění apod. Setkání probíhají od pátku do soboty v rozsahu 17 výukových hodin (9 hodin metodologická integrace a 8 hodin supervize).


Lektoři výcviku:


Lynn Stadler, MA, MFT (US)

Lynn Stadler je americká Gestalt terapeutka a manželská a rodinná konzultantka pracující v soukromé praxi v Santa Barbaře v Kalifornii. Ve své práci se věnuje dětem, dospívajícím, dospělým i práci s rodinami. Magisterský titul z klinické psychologie získala na Antioch University (Santa Barbara), na které v současnosti přednáší psychoterapii dětí a dospívajících. Absolvovala výcvik v Gestalt terapii (Santa Barbara Gestalt Training Centre, 1994-1997) a také intenzivní výcvik v Gestalt terapeutické práci s dětmi a adolescenty v institutu Violet Oaklander v Kalifornii. Pracovala jako asistentka v kurzech Violet Oaklander. Je zakládající členkou Nadace Violet Solomon Oaklander (www.vsof.org). Lynn Stadler nabízí workshopy, semináře a školení pro sociální služby, univerzity a vzdělávací instituce po celém světe. Aktuálně má studenty v Santa Barbaře, v San Francisku, v Itálii, v Litvě, v Česku, v Gruzii, v Rusku/Tomsk, v Peru a v Mexiku. Je členkou International Association for the Advancement of Gestalt Therapy (IAAGT).


Taťána Šimečková (ČR)

Psycholožka v soukromé praxi certifikovaná ve dvou komplexních psychoterapeutických přístupech - v Gestalt psychoterapii a v Systemické psychoterapii se zkušeností jak z oblasti klinické psychologie, tak z oblasti psychologického poradenství. Lektorka holandské metody My Backpack a spoluautorka projektů společnosti GAMES 4 THERAPY. Pracuje v soukromé praxi v Brně s dětmi, s dospívajícími i s dospělými. Více o ní: www.tanasimeckova.cz a www.games4therapy.com


Gabriela Vykypělová (ČR)

Dětská psycholožka a terapeutka, absolventka komplexního psychoterapeutického výcviku v Gestalt psychoterapii. Certifikovaná v Gestalt terapii s dětmi a adolescenty. Zkušenosti z individuální i skupinové práce s dětmi a adolescenty v různých typech zařízení. Specializuje se na práci s traumatizovanými klienty, absolvovala řadu dílčích i komplexních výcvikových programů s tímto zaměřením. Soukromá praxe v oblasti dětské psychologie a terapie. Lektorská a supervizní činnost. Lektorka holandské metody My Backpack, spoluautorka projektů společnosti GAMES 4 THERAPY.


Darina Fialová (ČR)

Klinická psycholožka, psychoterapeutka a supervizorka v Gestalt terapii. Vede Ambulanci klinické psychologie v Kostelci nad Orlicí, kde společně s kolegy psychoterapeuty, s fyzioterapeutem a masérem vytváří léčebný program pro dospělé i dětské psychosomatické pacienty. Díky spolupráci s rehabilitačními lékaři, psychiatry a pediatry nabízí komplexní služby psychoterapie i fyzioterapie, které umožňují klientům pracovat s emočními procesy i tělem. Gestalt terapie vytváří prostor pro propojení kognitivní, prožitkové a tělové roviny a tím otevírá cestu, jak nahlédnout na bolest skrz osobní proces uzdravení a vývoje. Pracuje často v terapii s tělovým vnímáním a propojuje své zkušenosti z taneční a body terapie. Lektoruje ve výcviku Gestalt Studia, kde učí psychoterapeutické dovednosti. Více info www.psycholog-terapie.cz . Společně s Alenou Vávrovou vede integrační část v postgraduálním výcviku rodinné terapie s Giovanni Salonia a Valerií Conte.


Kamila Wawroszová (ČR)

Dětská klinická psycholožka a Gestalt terapeutka, absolventka postgraduálního výcviku v GTDA, s atestací z klinické psychologie, systematické psychoterapie a dětské klinické psychologie. Má mnohaleté zkušenosti z oblasti dětské klinické psychologie, psychodiagnostiky a psychoterapie jak ve státních zdravotnických zařízeních, tak ve své soukromé praxi. Od roku 2012 pracuje jako dětská klinická psycholožka a psychoterapeutka na Psychosomatické klinice v Praze. Zároveň provozuje soukromou psychologickou praxi a přednáší. Více o ní na www.detsky-klinicky-psycholog.cz


Zuzana Palenčárová (SK)

Klinická psycholožka a certifikovaná psychoterapeutka. Terapeutické dovednosti získala v dlouhodobém výcviku v Gestalt psychoterapii a v postgraduálním výcviku v GTDA, absolvovala výcviky v traumatologii v modalitě EMDR pro děti, dospívající i pro dospělé. Zároveň je trenérkou (docentkou) katatymně-imaginativní psychoterapie. Má mnohaleté zkušenosti z oblasti dětské klinické psychologie, psychodiagnostiky a psychoterapie, a to jak ve státních zdravotnických zařízeních, tak ve své soukromé praxi. Více na www.centrumpsyche.sk


Erika Bíliková (SK)

Klinická psycholožka a certifikovaná Gestalt terapeutka, absolventka postgraduálního výcviku GTDA a supervizního výcviku v EMDR pro děti a dospívající. Působí jako učitel-trenér v Dialogu - Slovenském institutu pro výcvik v Gestalt terapii, je součástí týmu Slovenského institutu pro psychotraumatologii a EMDR. Má zkušenosti s individuální i skupinovou prací. Ve své soukromé praxi se věnuje především práci s traumatizovanými dětmi, dospívajícími i dospělými, pracuje i s rodinami. Více o ní na www.psychopoint.sk


Obsah a termíny výcviku:


 • 1. setkání 5. - 7. 10. 2023 - Úvod do výcviku, začátek práce s modelem Violet Oaklander, základní fáze terapeutického procesu (Šimečková, Vykypělová)

 • 2. setkání 13. - 15. 11. 2023 - Úvodní posouzení dítěte z hlediska kontaktu, využití různých materiálů v práci s dětmi, možnosti posílení Self u dětí, principy projektivní práce (Stadler)

 • 3. setkání 12. - 13.1. 2024 - Integrace, supervize

 • 4. setkání 7. - 9.3. 2024 - Práce s emocemi, význam práce s agresivní energií, specifika práce s adolescenty, tvořivost v psychoterapii dětí (Stadler)

 • 5. setkání 19. - 20.4. 2024 - Integrace, supervize

 • 6. setkání 6.6. - 8.6. 2024 - GTDA v klinické praxi, spolupráce s psychiatrem, GTDA s ohledem na konkrétní klinické diagnózy (Wawroszová)

 • 7. setkání 20. - 21.9. 2024 - Integrace, supervize

 • 8. setkání 7. - 9.11. 2024 - GTDA při práci s traumatem, psaní životních příběhů při zpracovávání traumatu u dětí (Bíliková, Palenčárová)

 • 9. setkání 24. - 25.1. 2025 - Integrace, supervize

 • 10. setkání 27. -29.3. 2025 - Práce se sebe-podporou a sebe-výživou, uzavírání terapeutického procesu při práci s dětmi, specifické skupiny dětských klientů (Stadler)

 • 11. setkání 23. -24.5. 2025 - Integrace, supervize

 • 12. setkání 12. - 13.9. 2025 - Integrace, supervize

 • 13. setkání 9.-11.10. 2025 - Spolupráce s rodinou v rámci individuální terapie dítěte, seznámení se s Gestalt rodinnou terapií, intervence v kontextu prostředí (Fialová)

 • 14. setkání 28. - 29.11. 2025 - Závěrečné setkání


MÍSTO KONÁNÍ: Pod Marjánkou 1675/41, Praha 6 - Břevnov

POČET ÚČASTNÍKŮ: 25 - 30

Postgraduální vzdělávání je určeno přednostně pro absolventy komplexních výcviků v Gestalt terapii. Skupina může být doplněna o absolventy jiných komplexních terapeutických výcviků dle individuálního posouzení. Předpokládá se také, že v době účasti ve výcviku mají účastníci výcviku praxi v psychoterapii dětí a adolescentů.


Cena výcviku

Výcvik trvá celkem pět semestrů. Platbu je možné rozložit až na pět splátek. Výše splátky vždy odpovídá počtu výcvikových setkání v daném semestru.

Celková cena za výcvik je 81.690,-Kč včetně DPH.

Platby budou během výcviku rozložené následujícím způsobem:

školní rok 2023/2024: 36.000 Kč: 1. semestr 18.000 Kč (placeno do 15.6.2023), 2. semestr 18.000 Kč (placeno do 31.1.2024)
školní rok 2024/2025: 30.000 Kč: 1. semestr 15.000 Kč (placeno do 15.6.2024), 2. semestr 15.000 Kč (placeno do 31.1.2025)
poslední semestr 2025: 15.690 Kč (placeno do 15.6.2025)


Platby zasílejte na účet č.: 297297/5500 (Raiffeisenbank), VS: vaše telefonní číslo, do zprávy pro příjemce: GTDA a vaše jméno.

Platbu je možné po domluvě individuálně rozložit i do menších částí či platit na místě v hotovosti.

Finanční a administrativní stránku má na starosti kancelář IVGT e-mail: info@gestalt-praha.cz


Podmínky účasti


Pro získání certifikátu je nutná minimálně 80% účast a přijatá závěrečná práce.

Povolená absence je rozložena a nahrazena takto: Každý účastník smí chybět maximálně na jednom celém metodickém a jednom celém integračním setkání. Neúčast na metodickém setkání je nahrazena úvahou v rozsahu 2-3 stran A4, která dokládá, že si účastník z dostupných materiálů doplnil obsah zmeškaného setkání. Neúčast na integračním setkání je nahrazena doložením dvou individuálních supervizí nebo čtyř hodin skupinové supervize jinde.

Závěrečná kazuistická práce, která dokládá, že si frekventant osvojil dovednosti a znalosti proběhlého výcviku. Pokud je práce předložena v řádném termínu, není její hodnocení hrazeno zvlášť. Pokud je předložena později, je její hodnocení zpoplatněno.


Absolventi výcviku získají certifikát o absolvování Postgraduálního výcviku v Gestalt terapii s dětmi a adolescenty.

Výcvik se započítává do systému vzdělávání v Gestalt terapii podle norem EAGT.

Překlad z angličtiny bude v případě potřeby zajištěn.


PŘIHLÁŠKY DO VÝCVIKU ZASÍLEJTE NA E-MAIL: g.vykypelova@seznam.cz

Příjem přihlášek do výcviku je do 31. 1. 2023. Rozhodnutí o přijetí do výcviku obdrží zájemci o výcvik do 28.2.2023. Do přihlášky uveďte svoje kontaktní údaje a přiložte krátký motivační dopis a také stručný profesní životopis s dosaženým vzděláním (především v oboru psychoterapie) a současnou praxí. Do výcviku budou přednostně zařazeni absolventi komplexních výcviků v Gestalt psychoterapii a zájemci s aktuální praxí s dětmi a dospívajícími, zařazení absolventů jiných psychoterapeutických výcviků je zcela na rozhodnutí organizátorů výcviku.

Pro dotazy k obsahu výcviku se obracejte na Taťánu Šimečkovou, e-mail: tana.simeckova@volny.cz, tel. 733 519 261 nebo Gábinu Vykypělovou: g.vykypelova@seznam.cz.

Finanční a administrativní stránku má na starosti kancelář IVGT e-mail info@gestalt-praha.cz


Máte k výcviku dotaz nebo se chcete přihlásit?

Vyplňte formulář: