Příběh institutu

Gestalt terapie jako svébytný směr humanistické psychoterapie byla poprvé prezentována v tehdejším Československu v roce 1992. Stalo se tak na semináři pořádaném v PL Dobřany. Skupině zájemců o Gestalt terapii přednášel a Gestalt prostřednictvím zážitkových experimentů zprostředkoval jeden z lektorů belgicko holandského institutu Multi-Di-Mens. Tímto lektorem byl Ernst Knijff, který se o rok později stal výcvikovým trenérem nově založeného Institutu pro Gestalt terapii a psychosyntézu I-GAP v Praze. (Psychosyntéza je později z názvu institutu i z výuky vypuštěna).

Vraťme se však ještě o rok zpět, kdy se na konferenci v Bratislavě (1991) setkávají Ria Verlinden a Martin Jára, psychoterapeuti z Belgie a Československa. Ria byla absolventkou již zmíněného belgicko-holandského výcvikového institutu Multi-Di-Mens. Ria s Martinem iniciovali založení institutu v Praze.

Institut pro Gestalt a psychosyntézu (I-GAP)

Institut pro Gestalt a psychosyntézu, byl založen v roce 1993 jako první výcvikový institut Gestalt terapie v České republice. Stalo se tak za společné účasti české a dvou zahraničních organizací. Českými zakladateli byli Martin Jára, Stáňa Dudová a Jiří Drahota. 

Institut Multi-Di-Mens a norský Norsk Gestaltinstitutt dodali vlastní kmenové trenéry, kteří začali v témže roce pracovat s první výcvikovou skupinou. Právě díky osobnímu nasazení Rii Verlinden, Trees Deturck, Ernsta Knijffa, Franse Meulmaastera (Belgie, Holandsko) a Gro Skottun, Daana van Baalena, Sveina Johansena (Norsko) a dalších lektorů byly vyškoleny tři čtyřleté výcvikové skupiny. 

Výcvik skupin započatých v letech 1993, 1994 a 1995 byl veden pouze zahraničními lektory. Stěží si lze dnes představit, že tato práce byla odvedena převážně na náklady sponzorských institutů. Dlužno říci, že finanční a osobní podpora zahraničních trenérů a entuziasmus českých téměř dobrovolníků, byla hnacím motorem počátků českého Gestaltu.

Institut pro Gestalt terapii (IGT)

Od roku 1999 se trenérská činnost začíná postupně přesouvat na českou stranu. Z názvu i výcvikových osnov institutu je vypuštěna psychosyntéza. O rok později (2000) probíhá poprvé konkurzní výběr českých kmenových lektorů Institutu. Složení členů kmenového týmu se během času proměňovalo a my zde uvádíme jména všech lektorů, kteří vedli výcvikové skupiny mezi roky 2000-2007: Martin Jára, Jan Knop, Přemysl Suchomel, Jirka Drahota, Stáňa Dudová, Ester Neumanová, Danuše Struková, Elena Křivková, Láďa Dvořák, Dáša Steinhauselová, Jan Roubal, Marian Chrasta.

V roce 1999 se stala ředitelkou IGT Ester Neumanová. Pod jejím vedením se Institut dále profesionalizoval. V tomtéž roce získal výcvikový program poprvé schválení udělované pro oblast zdravotnictví v České republice. Tato byla pravidelně obnovována, naposledy v roce 2012. Kmenový trenérský tým již zcela převzal zodpovědnost za čtyřletý výcvikový program. Zahraniční lektoři mají statut lektorů hostujících a věnují se následnému vzdělávání absolventů v rámci postgraduálního výcviku, který v této době probíhal. Gestalt přístup se prosazuje ve formě výcviku GPO-Gestalt přístup v organizacích. (Láďa Dvořák, Frans Meulmaaster).

V roce 2004 se institut stal hostitelem 8. konference Evropské asociace pro Gestalt terapii. Globální charakter konference byl vytvořen dialogem více než 500 Gestalt terapeutů z celého světa, kteří společně vytvořili skvělou atmosféru, ve které proběhlo cca 80 workshopů a seminářů, nejméně 8 prezentací bylo českých. Malcolm Parlett (v té době redaktor British Gestalt Journal) ve své přednášce Field perspective připoměl i dialog s dalšími psychoterapeutickými směry, uměním a společenskými vědami.

Hlavní aktivitou Institutu je od jeho založení čtyřletý systematický výcvik. Institut si od svého založení rovněž kladl za cíl Gestalt terapii a Gestalt přístup propagovat. Díky aktivitám institutu se začala Gestalt terapie těšit velkému zájmu odborné i laické veřejnosti.

Důkazem o velkém nadšení pro Gestalt terapii jsou pravidelné aktivity pořádané institutem pravidelně od roku 1994-2006. Každoročně pořádané Letní školy" (mezinárodní setkání studentů a terapeutů). "Jarní školy" (otevřená setkání kolem tématu "partnerské vztahy"), přednášky (např. Daan van Baalen "Gestalt dnes" na FFUK či Gro Skottun "Gestalt jako existenciální terapie" na Palatě), prezentaci Gestalt terapie a "úvodní workshopy" jakož i kurzy a workshopy se zaměřením na osobní rozvoj (velký ohlas měly např. "ženská skupina" Rii Verlinden či "mužská skupina", již vedl Ramo de Boer).

Institut pro výcvik v Gestalt terapii (IVGT)

V roce 2006 se Institut z občanského sdružení transformoval na obecně prospěšnou společnost a název je změněn na Institut pro výcvik v Gestalt terapii. Institut má tříčlennou radu, která jmenuje ředitelku odpovědnou za organizaci a financování institutu.

Od roku 2007-2013 byla ředitelkou Madla Čevelová.

Tým lektorů již v předchozích letech pracoval na zavádění kvalitativních kritérií na výcviky akreditované Evropskou asociací pro Gestalt terapii. Tato snaha byla završena právě v roce 2007, kdy byl systematický psychoterapeutický výcvik akreditován Evropskou asociací pro Gestalt terapii (EAGT). Akreditaci Evropské asociace pro psychoterapii (EAP) získal výcvik v České republice jako první. Výcviku byla akreditace znovu udělena v roce 2014. 

Od roku 2008 se výcvikový program rozšiřuje na pětiletý. Oddělujeme procesní část výcviku (procesní terapeutické skupiny v prvních dvou ročnících) od metodologické části. Autorem nové koncepce výcviku je Přemysl Suchomel.

Odborným počinem institutu v letech 2007-2012 bylo pořadatelství konference Gestalt spisovatelů a výcvik vedený Kenem Evansem: Výzkumné metody v Gestalt terapii. 

V letech 2011-2012 proběhl výcvik v Gestalt supervizi. 

Institut pořádal dvě České konference Gestalt terapie: Hejnice 2008, Želiv 2012.

V období mezi roky 2007-2013 je kmenový tým omlazován a do jeho řad vstupuje Alžběta Michalová, Alena Vávrová, Magda Hazi, Marian Bartoš. 

Tým opouští Danuše Struková, Jan Roubal a Marian Bartoš. 

V roce 2013 své ředitelování ukončuje i Madla.

V témže roce správní rada organizuje výběrové řízení a novou ředitelkou se stává Libuše Humelová.

Od roku 2013 probíhá pod záštitou institutu Výcvik v Gestalt terapii pro děti (Alena Vávrová, Alžběta Michalová).

Kmenový tým má v současnosti deset kmenových lektorů. Součástí širšího týmu jsou skupinoví a individuální Gestalt terapeuti a supervizoři. Kmenový tým se od roku 2001 do současnosti měnil co dopočtu i složení.

Díky za rozvoj institutu patří lektorům, kteří dnes nejsou členy týmu a kteří významně přispěli k rozvoji Gestalt terapie v Česku: Janu Knopovi, Janu Roubalovi, Dáše Steinhauselové, Martinu Járovi, Daně Strukové, Ladislavu Dvořákovi a Madle Čevelové, bývalé ředitelce IVGT.

(Napsala: Mgr. Ester Neumanová)